Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

088858
Usuaris Avui = 4
Usuaris Ahir = 33
Paginas Vistas Avui = 28
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.224.234.8
Data Servidor : 2018-04-24

Des d’avui podem dir que la página web ja està acabada, Gràcies a tots per les vostres visites !

SANT PERE I SANT BERNAT.

EL SECRETARI DEL CAPÍTOL CATEDRAL DE MALLORCA CERTIFICA: Que el M.I. Mn. Sebastià Arrom Coll, va ser elegit pel Capítol catedral procurador major de la Confraria de Sant Pere i Sant Bernat per un trienni, el 9 d’octubre de 1999, i conseqüentment, manté aquest càrrec en l’actualitat.

I perquè consti on calgui, faig aquest certificat signat amb el segell del Capítol de la Seu de Mallorca, a 21 de juliol de 2001.

Signat: Pere-Joan Llabrés Martorell / Segells del Capítol i del Bisbat.

Don Lorenzo Alcina Rosselló, canónigo secretario del Consejo de Gobierno de la Cofradía de San Pedro y San Bernardo, con sede social en la calle San Bernardo nº 1 de esta ciudad de Palma de Mallorca.

CERTIFICO: Que en el libro de Actas de esta Cofradía, en la reunión celebrada el 6 de mayo de 1966, figura, entre otros, el siguiente acuerdo: “El Consejo de Gobierno acuerda por unanimidad que los edificios propiedad de esta Cofradía sitos en los número 1 y 3 de la calle de San Bernardo de esta ciudad de Palma, sean remodelados y agrupados para que se destinen a viviendas unipersonales de canónigos de la Catedral de Mallorca y a los fines propios de esta Cofradía”; Y para que conste donde convenga espido el presente que firmo y sello con el de esta Cofradía en Palma de Mallorca a veinticinco de julio del año 2001.

Signat: Don Sebastián Arrom Coll /// (Segell de la Confraria) /// Lorenzo Alcina Rosselló Canónigo-Procurador Mayor Canónigo-Secretario.

L’ESCRIPTURA DE COMPRA-VENTA OTORGADA POR GUILERMO MASSOT, MARGARITA MUNTANER MASSANET, Gabriel, Guillermo y Juan Massot Muntaner a favor del CAPÍTULO CATEDRAL DE MALLORCA.

INSCRIPCIÓ.- Tom 5378, Llibre 432 de Palma I, foli 161, finca Nº 9327-N, inscripció 5ª.

I 2.- URBANA.- Part determinada que consisteix en l’entresol de la casa senyalada amb el número 8 del carrer del Palau, illet cinc, de Palma, amb algunes dependències situades a la seva part inferior.

TITOL: Els pertany per terceres parts indivises (quadre dotzenes parts invidises a cadascun.

INSCRIPCIÓ. Tom 5372, llibre 431 de Palma I, foli 139, finca número 16.945, inscripció 2ª.

LLEGEIX MÉS ...

SAN PERE I SANT BERNAT.

EL SECRETARI DEL CAPÍTOL DE LA CATEDRAL DE MALLORCA,CERTIFICA: Que el Capítol de la Seu de Mallorca, en sessió ordinària de dia 6 de juny de 1987 acordà l’obra i remodelació de les dues finques de que Confraria de Sant Per i Sant Bernat posseïa en el carrer de Sant Bernat per fer-hi una residència sacerdotal. Aquestes dues finques, més envant per acords capitulars de 3 de desembre de 1994 y del 16 de setembre de 1995 serien anexionades a les des finques esmentades del carrer de Sant Bernat amb la mateixa finalitat de construir-hi la residència sacerdotal.

I perquè consti on calgui, faig aquest certificat signat amb el segell del Capítol del la Seu de Mallorca a 21 juliol de 2001. Signat: Pere Joan Llabrés Martorell. Segell del Capítol

———————————

ES PRIMERA COPIA INTEGRA, exacta de su original que con el número de orden al principio indicado, obra en mi protocolo, donde dejo anotada su expedición y para el “CABILDO CATEDRAL DE MALLORCA”; expido la presente copia íntegra que queda extendida en cinco folios de papel notarial, serie IN. Números 7680185, 7680176, 7680187, 7680178 y el presente. En Palma de Mallorca, al dia siguiente al otorgamiento.- DOY FE.

Fima ilegible i sello de NOTARIA DE D. PEDRO GARRIDO CHAMORRO. PALMA DE MALLORCA.

Segueix un cuadro: Aplicación Arancel, Disposición adicional Tercera, Ley de Tasas.

Bases de cálculos 11.000.000-

Arancel aplicable: Números 2, 4 y 7.

Derechos arancelarios: 46.750 + IVA.

———————————

TEODORO ÚBEDA GRAMAGE, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Mallorca,

CERTIFICA: Que HE AUTORIZADO Y ALENTADO las obras de rehabilitación y adaptación que el Cabildo Catedral de Mallorca ha efectuado en las casas 1 y 3 de la calle de San Pedro y San Bernardo, propiedad de la Cofradía de San Pedro y San Bernardo del Cabildo Catedral y las casas números 8 y 10 de la calle Palau, propiedad de nuestro Cabildo Catedral, todas ellas ubicadas en esta Ciudad de Palma, para destinarlas a Residencia Sacerdotal de los miembros del antedicho Cabildo Catedral y de otros sacerdotes.

LLEGEIX MÉS ...

El 07/11/2017, el periòdic ABC publicà el present article que he reproduït en castellà per no fer una traducció que tal volta perjudicaria l’original i el consider important per ser cosa nostra.

La luz crea efectos tan espectaculares como fugaces. Por ejemplo, cuando los rayos de sol cruzan de punta a punta un túnel de 2,4 kilómetros en Valdealgorfa, Teruel. El fenómeno ocurre dos veces al año. Y dos veces sucede también este otro caso de belleza luminosa. El 2 de febrero -festividad de la Virgen de la Candelaria- y el 11 de noviembre, día de San Martín, a partir de las 8.20 de la mañana, la luz cruza la nave de la catedral de Palma de Mallorca para crear un ocho perfecto en la pared interior de la fachada principal, debajo del rosetón. En Mallorca lo llaman el «ocho de luz». Los rosetones mayor y menor del templo no fueron construidos de forma voluntaria para coincidir en una pared, uno auténtico, y el otro el reflejo del sol. Ambos se unen en el muro del vitral de Ponent. El espectáculo del 8, según los expertos, sería fruto del azar, como en el caso de Valdealgorfa. Decenas de personas suelen acudir cada año a ver este momento de perfección, que dura apenas unos minutos. Poco a poco, el rosetón inferior se desplaza como las agujas de un reloj, hasta desaparecer. Según han explicado matemáticos de la isla, el templo tiene una orientación especial, de 120 grados al sureste, hacia la salida del sol en el solsticio de invierno, lo que permite que los rayos atraviesen el rosetón mayor y coincidan exactamente con el rosetón menor. Principio del formulario.

El número ocho está cargado de simbolismo en la tradición cristiana. Los antiguos escritores cristianos, al añadir un día más a los siete días naturales de la semana, otorgaban al «octavo día» la categoría de un tiempo más allá de todo tiempo, el tiempo de la eternidad, el cielo. Hay que apuntar que casualidad o no, las 14 columnas que hay en el interior de la Catedral de Mallorca, son octogonales.

LLEGEIX MÉS ...

SANT PERE I SANT BERNAT 3.- El Casal conegut amb nom de Sagristanat o Sacristanat, també dit Can Muntanyans, es troba en el carrer de Sant Bernat, nº 3.

Al segle XV era de la família dels Muntanyans. Un dels escuts el, del pati és dels Muntanyans-Berard de finals dels segle XV, en ocasió del matrimoni entre Nicolau Muntanyans i Verí, doctor en dret, i Beatriu de Berart i Santjohan.

Fill d’aquest matrimoni fou el destacat Nicolau de Muntanyans i de Berard (1495-1565), canonge i sacristà de la Seu i que ocupà el càrrec d’inquisidor apostòlic de Mallorca (1541-1565) i destacà com a lulista i iniciador de les gestions per la fundació a Mallorca d’un col.legi de jesuïtes.

Al a seva mort, el seu nebot Humbert de Togores i de Montanyans fou l’hereu dels molts bens que tenia per haver heretat els del seu germà Jaume, fill de la seva germana Elisabet, mort l’any 1556, sense hereus. Era propietari d’aquesta casa i la de la plaça de Sant Francerc, que pasaria després als Moragues.

Després, Can Montanyans passà a ser propietat de l’Església destinant l’edifici a cristanat, on tradicionalment residien els canonges que ocupaven els càrrecs més importants.(Murray- Pascual, 1988, 92)

El 4 de desembre de 1658, arribaren a Mallorca les quatre monges fundadores del convent de Santa Catalina de Sena; romangueren a la casa del Sacristanat fins el 8 juny de 1659 “y este las deposà, y assanyalà Clausura en les cases del Sacristanat devant el Portalet patid de la Seu, y junt a la Ig.ia del Hospitalet de St Pere i St Bernat, servinse de dita Ig.ia fins que se transladasen en el nou Convent y Monestir, que se los disponia circa la Porta pintada en la parroquial de St.Miquel” BSAL, setembre de 1912, p.142).

Es documenta als Estims de 1685; aleshores la casa era estimada a la parròquia de l’Almudaina, a la illeta de la qual donava nom, denominada “Illa del Sacristanat”; era propietat del Capítol de la Seu, i es valorà en 1.000 lliures. Textualment, el document diu així: “cases i hort del Sacristanat, 1.000 ls.ARM, D 1253, F.4)”

“A partir de la segona meitat segle XV diversos membres de la família dels Muntanyans feren llargs viatges per estudiar la carrera de dret a la península italiana i mantingueren contacte amb Humanisme i el Classicisne, unes idees que després contribuïren a difondre en tornar a Mallorca.

Però els Muntanyans tenen uns orígens lligats a la pagesia. El primer membre documentat és en Guillem Muntanyans, un dels primers exploradors agraris de la nostra illa, ja que amb ell la nissaga consolidà diversos exploradors agraris com l’alqueria de Galdent (Llucmajor) i la veïna de Punxuat.

Tot aquest patrimoni agrícola va sanejar l’economia familiar que algunes dècades havia petit alguns alts i baixos arrendataris. Juntament amb aquesta puixança econòmica cal també ressenyar una política de matrimonis idònia que estabilitzar les rendes durant anys.

Jaume Muntanyans, uns dels membres més distingits de la família, arribà exercir l’advocació a la Universitat de Ciutat i del Capítol de la Catedral. No obstant i això, la seva posició ascendí quan participà com a ambaixador a les corts de Joan II i Ferran el Catòlic. Mallorca està impregnada d’aquesta rica història, amb les seves llums i les seves ombres, però amb el prestigi de noms i llinatges que tenen massa vegades el reconeixement a fora i no a la nostra terra.”(És còpia literal de l’article publicat pel Sr.Bartomeu Martínez en el diari El Mundo el 24/01/16)

Cap a l’any 1880 l’Arxiduc Lluís Salvador en diu: “Rere la seu, el carrer de Sant Bernat s’eixampla i en aquest punt es troba la casa número 5, a l’esquerra, amb un bell portal gòtic posterior. La casa és senzilla, però els arcs apuntats de l’entrada com l’escala ens recorden antigues maneres constructives”(Hbasburg-Lorena, VII,78-79)

Durant les tres primeres dècades del segle XX, hi visqué Mn. Antoni Alcover, com recorda una làpida a la dreta del portal. La casa ha estat reformada al llarg del anys 1990.

La façana té tres plantes d’alçat. Un portal rebaixat deixa pas a l’entrada o vestíbul, amb coberta de bigues renovades. A l’esquerra hi ha un portal d’estudi de talla gòtica amb les armes dels Muntanyans A la dreta s’hi obri un portalet de llinda. Un arc apuntat gòtic comunica amb el pati. Hi destaca un gran arc rebaixat a la dreta, amb l’escut dels Muntanyans-Berad. A l’esquerra, l’escala puja al primer pis. De l’interior destaca a l’esquerra una sala amb un arc diafragma i permòdols que aguanten l’embigat. (Absburg-Lorena: la ciudad de Palma, Murray-Pascual: La casa y el tiempo, Colom, Mateu:la Inquisició a Mallorca, Bonet) (Juan R. Parios de Palma)

MOLL-ALCOVER

“Aquell 2 de gener de 1921, és un dels dies més transcendentals de la meva vida. Acabava la meva etapa infantil i començava a sentir-me únic responsable dels meus actes. Sortia del niu i emprenia la primera volada.

Eren les 10 del matí quan, amb la meva modesta maleta, vaig pujar l’escala d’aquella casa canonical, i després de passar l’amplia maia del primer pis, vaig sonar la campaneta de la segona porta. Jo duia ben gravada en la memòria l’adreça de Mn. Alcover: Sant Bernat, 5 pral. Segona. L’havia llegida moltes vegades en el Bolletí i ja la mirava atribuint-li una mica de valor místic i una aureola de prestigi reverencial. Estava francament emocionat de pensar que entraria a habitar en aquella casa que era la d’un home lluitador, la gàbia d’un lleó temible que per mi era, en aquell moment, no sols inofensiu, sinó paternalment acollidor.(…)

La casa on vivia Mn. Alcover és propietat del Capítol de la Seu i és una d’aquestes cases on “s’hi plou”, o sia que tenen pati d’entrada descobert: una típica casa senyorial de la Ciutat de Mallorca. Està adossada a l’antic Hospital de Sant Pere i Sant Bernat per a capellans, edifici renaixentista, també de propietat catedralícia. En els baixos de la casa hi havia les habitacions dels vicaris de la Catedral (en aquell temps encara actuava com a parròquia). El primer i segon pis estaven dividits en dues meitats o vivendes; a la primera porta hi habitava el canonge liturgista Mn. Joan Quetgles; a la segona porta hi vivia Mn. Alcover” (Moll, F de B. Els meus primers trenta anys)

“La santa Sede ha hecho público, a las 12.00 horas del lunes 19 de junio, que el Papa Francisco ha nombrado a los sacerdotes Sergio Gordo Rodríguez y ANTONIO VADELL FERRER, obispos auxiliares de Barcelona. Así ha sido comunicado por la Nunciatura Apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Le ha sido asignada la sede titular de Urci (Torre de Villarricos, Urcitam (us) que tenia como metropolitana a Toledo)”

Antoni Vadell Ferrer va néixer a Llucmajor (Mallorca) el 17 de maig de 1972. Als 17 anys va ingressar al Seminari menor de Mallorca, passant el 1992, a cursar la filosofia i teologia al Seminari major. Va ser ordenat sacerdot el 31 de maig de 1998. Va obtenir la llicenciatura en Teologia, especialitat en Pastoral de Joventut i Catequètica, al Pontifici Ateneu Salesià (2006-2009)

El seu ministeri sacerdotal l’ha desenvolupat a la Diòcesi de Mallorca, on ha exercit els següents càrrecs: vicari parroquial de la parròquia Beat Ramón Llull (1998-2006); rector del Seminari menor (1999-2006) i delegat de la pastoral de Vocacions i formador del Seminari major (2002-2006); vicari parroquial de les parròquies de Sant Josep Obrer i Corpus Christi i responsable pastoral en els respectius col.legis parroquials (2009-2014); i delegat diocesà de Pastoral Catequètica i Litúrgica (2002-2013)

És vicari episcopal per a la Evangelització, des de 2013, delegat general de la seu vacant ençà; rector de la unitat pastoral de la Mare de Déu (Inca, Mancor, Caimari i Selva) i membre del Col.legi de consultors i del darrer Consell presbiteral de 2014; i professor de 2017; institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca (ISUCIR) i del Centre d’estudis Teològics de Mallorca (CETEM).

Serà ungit el proper 09 de setembre en temple de la sagrada Família de Barcelona i el dia 16 celebrarà missa pontifical a la nostra Seu. Passarà a ser el bisbe més jove d’Espanya.

Poca cosa puc afegir a aquesta entrevista que fou publicada a “Info Católica” el 25/03/17 i que, com sempre, transcric literalment per no minvar importància ni valor al fet d’un tema religiós i d’una persona que no està avergonyit de manifertar-se com a tal

¿Cuántos hombres adinerados, cuando se les pregunta acerca de sus objetivos en una entrevista pueden simplemente responder: «Mi objetivo es vivir constantemente en la presencia de Dios»?

Normalmente carecen de interés religioso las biografías de multimillonarios. Sin embargo, el libro de Joseph Pearce que reseña la vida de Tom Monaghan, y que ha titulado «Monaghan A Life by Joseph Pearce» parece ser una de sus excepciones.

No se trata solo de que Tom Monaghan, el fundador del imperio Domino’s Pizza, es católico, sino de que él ve su inmensa riqueza como un medio para un fin – para fomentar una cultura católica auténtica y vigorosa en los Estados Unidos. ¿Cuántos hombres inmensamente adinerados, incluidos los católicos, cuando se les pregunta acerca de sus objetivos en una entrevista pueden simplemente responder: «Mi objetivo es vivir constantemente en la presencia de Dios»?

Su biógrafo, Joseph Pearce, se ha dado a conocer relatando las vidas de intelectuales católicos y protestantes, hombres tales como Hilaire Belloc, GK Chesterton y CS Lewis. Inspirado por la lectura de esta agradable biografía de un multimillonario que nunca vuela de primera clase y que siempre reservó el impopular «asiento del medio» en el avión «porque le deba más oportunidades de evangelizar a sus compañeros pasajeros», mostró interés en saber más acerca de tan inusual personaje.

La entrevista: ¿Qué quiere decir Pearce cuando escribe: «Pocas personas han hecho más para dar forma a la Iglesia en los Estados Unidos en los últimos treinta años que Tom Monaghan»?

Él explica que la influencia de Monaghan en la Iglesia Americana ha sido «inestimable, debido a los millones de dólares que ha gastado en múltiples iniciativas, incluyendo la fundación de la Universidad Ave María, la Facultad de Derecho Ave María, Legatus (una organización de líderes católicos) Radio María y muchos otros proyectos dignos».

Para un hombre cuya educación formal era muy irregular, ¿cuánto han influido en Monaghan ciertos libros con los que tropezó en momentos clave de su vida? Pearce señala que «Tom no es un gran lector, pero por ejemplo, su lectura de la sección sobre “orgullo” en el libro «Mero cristianismo»de CS Lewis tuvo un efecto mortificante y que cambió su vida, lo que le inspiró a concentrar su vida en hacer su considerable riqueza disponible para fortalecer la Iglesia en los Estados Unidos».

La biografía describe una infancia de privación emocional y material. ¿Cuán importante para su éxito posterior fueron las duras experiencias de la niñez de Monaghan? Pearce afirma que es «admirable que alguien con tantos obstáculos en su camino haya tenido éxito contra todas las probabilidades». Añade: «Estar en un orfanato después de perder a su padre y ser rechazado por su madre, y entonces convertirse en el fundador de una de las cadenas de restaurantes más grandes del mundo, así como propietario de un equipo de béisbol (los Tigres de Detroit) que ganaría la codiciada Serie Mundial, sería un sueño hecho realidad».

Reflexiona: «Y sin embargo el fue más allá de esos logros mundanos y llegó a comprender que necesitaba entregar su vida y su riqueza al servicio de Dios en la Iglesia».

¿Qué piensa Pearce de la autoevaluación de Monaghan en la que reconoce que ha «hecho una fracción de lo que podría y debería haber hecho»? El biógrafo responde: «Todos podemos mirar hacia atrás en nuestras vidas y darnos cuenta de que podríamos haber hecho más. También es cierto que Tom ha cometido errores, como él admite libremente. En este sentido es fácil estar de acuerdo con él. Por otra parte, pocos han hecho más de lo que ha hecho».

¿Qué le ha impresionado más de la personalidad de Monaghan? Pearce responde: «Uno de los privilegios y alegrías de escribir la biografía de cualquier persona es la oportunidad que brinda para conocer mejor su vida. Siento este privilegio de conocer a Tom. Él tiene tantos defectos como el resto de nosotros, pero aprecio saber más de sus virtudes ocultas, como el ser esposo, padre y amigo, así como también sus debilidades. Ha sido un honor conocerlo a través de la escritura de su biografía y el honor de hacerle conocer mejor».

He decidido pasar mi propia copia de la biografía a un amigo católico rico. Todos necesitamos modelos positivos.