Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095927
Usuaris Avui = 25
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 60
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19

Declaració “d’interès social”.- Una de les coses que me preocupaven de veres era que la barriada creixia, hi havia peticions de fora a causa de l’’aplicació de la llei Palasí en que molts de centres petits no podien classificar-se… tot això unit a la preocupació natural dels pares… no importa ser molt vius per veure que qualque dia s’’havia de dur a terme allò “o crecer o morir”. Naturalment que ni el centre, ni la parròquia, ni el bisbat no podien suportar el cost que això implicava. L’idea la me despertà el mateix banco de Madrid, hipotecant les obres ja fetes.

El fet és el 23 de juliol de 1974, faig sol•licitud al M:E.C. perquè, partint de la llei del 15 de juliol (B.O.E. del 17), del Decret 25 de març de 1955 (B.O.E. de 16 d’abril) i O.M. del 17 de juny de 1955 (B.O.E. de 30), es declarin “d’interès social” les obres d’ampliació les obres d’’ampliació del col•legi “San Antoni Abat” de Son Ferriol de Palma. Si ho concedien, es deixava el 80% de préstec a llarg termini i més baix interès. Hi ha que dir que la sol•·licitud havia d’anar acompanyada del següent papers que enomen en castellà per no espenyar-ne cap: “Instancia dirigida al Sr. Ministro, proyecto de obras, declaración de interesarse por el reconocimiento oficial, informe de la Jefatura provincial de Sanidad, declaración jurada de cumplir la legislación vigente de protección escolar, memoria de la dirección del Centro, certificación del registro de propiedad, número de plazas de nueva creación, declaración de precios y breve reseña cronológica”.Crec que tot això és bo per tots aquells que tot es bufar i fer ampolles i se tracta de arribar i seure.

El dia 14 de març de 1975, rebem del M.E.C, aquest escrit: “Por decreto 386/1975, de 30 de enero de 1975, publicado en el B.O.E del 11 de marzo, se declara de Interés Social el proyecto de obras de Ampliación del Centro “San Antonio Abad” de la barriada de Son Ferriol…Debiendo personarse a esta Nependencia (Negociado de Interés Social), C/ Alfonso XII, nº 3) para recoger un proyecto de obras debidamente diligenciado, a cuyo efecto deberá presentar una Tasa de Certificaciones de 50 pesetas y tres pólizas de 5 pesetas”

Qualsevol que llegeixi aquest documents, pensaria que això ja estava solucionat, però veureu com ens sortirien més dificultats que ningú hauria pensat: 1.- Per part del bisbat es descobreix que el Sr. Bisbe no té permís (actualment sí) per hipotecar una quantitat tan grossa de pessetes, segons el dret canònic d’aquell temps. No queda altre remei que sol•licitar per part del bisbe dit permís a la sagrada Congregació de Clergues i ja ho havia consultat amb el Consell diocesà econòmic i amb el Capítol de la Seu. Aquest permís es concedeix el dia 11 d’octubre de 1975.

El segon problema sorgeix amb l’’Ajuntament perquè no hi ha llocs assenyalats per aparcament de coxes. Una excusa; perquè al costat hi ha la plaça publica i els carrers voltants. Con que a l’’arquitecte no li han d’ensenyar res, fa quatre senyals en el pati i pareix que ja està solucionat, però no sé quin departament ho nega de nou per excés de volum i d’altura. Aquí comença una carrera llarguíssima per jo perquè no sé per quins departaments tenc anar personalment per convèncer el que sigui. La meva sort fou trobar un ordenança que em va obrir molts de camins dient-me quin sistema emprar (obsequis, tabac, maneres de presentar-se…) com tractar a cada un per aconseguir lo que volia el dia del Ple Municipal.

Un dels darrers contratemps fou la mort del General Franco. Tothom esperava que hi hauria transició, però que seria un poc més complicada, per això –encara que estassim a punt de començar- d’’acord amb picapedrer decidim deixar-ho estar un temps prudencial per veure com prendria la part política, sinó també els preus dels material que no teníem fermats, a veure com respondrien. Una incògnita no fàcil de preveure.