Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

093351
Usuaris Avui = 46
Usuaris Ahir = 40
Paginas Vistas Avui = 148
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.81.196.35
Data Servidor : 2018-08-21

El dia del dotze sermons (Rams) hi havia el costum de fer-los amb l’escenificació pertinent a cada estació. És ben de suposar que això, a les primeres vegades es va fer amb la major de les serietats mai vistes; però, passant els anys i segons els pobles, se van introduint corrupteles, menys serietat i altres herbes que tots recordam. Sempre es començava llegint la “Sentència” que un bon amic m’ha proporcionat i aquí la vos present guardant amb tota escrupolositat la grafia antiga donat que això ve de temps enrere.

Humilment tenc que reconèixer el que jo pens: Si abans de retirar-ho s’hagués fet una bona esporgada, per ventura hauríem arribat a fer-ho dignament i la pietat popular podria ser que hagués seguit vivint-ho un poc més. Cosa similar podríem dir de les processons i altres costums que van perdent el sentit religiós perquè molts segueixen el camí que millor els pareix que, per cert i com tots sabem, tenen molt poca tendència a arribar a la nostra resurrecció amb Jesús. No crec que mai hi hagi mala intenció, però hi ha algunes coses que queden millor guardant el tex i sentit original amb la corresponent esplicació, si hi fa falta

Sentència ab que fou comdemnat a mort Cristo Jesus redemtor nostro.

Nos Pons Pilat, governador de tota la provincia de Judea, per lo sacro imperi Romá: estant en lo tribunal y sala de audiencia , ohidas las acusacions criminals dels sacerdots, escribas i fariseus, la commoció y clamor del poble contra Jesus de Nazaret, concordant tots y dient, com ha alborotat y commogut tota la ciutat y pobles y enseñant novas doctrinas contra la lley de Moises, fentse autor de nova lley, pretenint alzarse rey, y com a tal haver tingut atraviment de entrar triunfant ab rams i palmas dins la ciutat, y per haver menospreciat la jurisdicció y autoridat del gran emperador César, prohibint a los vaxalls li pagassen lo tribut; peró lo que causa major escàndol es, que com a presuntuós y blasfemo, ses gloriat y ha dit moltes y diferents vegades que era fill de Deu, essent homo de baxa condició, fill de un pobre fuster y de una pobre dona anomanada Maria. Fingia esser molt sant, essent egañador, homo inquiet, conspirador, destruidor del bé comú. Ha comés molts altres enormes delictes, més dignes de ser castigats que publicats.

Per tant havent molt ben considerat y axaninat la veritat de las sobredites, trobant ser gravissims los seus delictes, judicam deu esser condemnat i sentenciat, com de facto lo condemnam y sentenciam a que sia portat per los carrers acostumats de la santa ciutat de Jerusalem, de manera que está coronat de espinas, ab una cadena y dogal al coll, aportant la creu, acompañat de dos lladres per major afronta fins a la montaña del Calvari, ahont acostumen ser ajusticiats los homos facinerosos, y allí sia crucificat en la seva creu, en la cual estirà penjat fins que sia mort; y no sia algú que se atravesca a llevarlo sens nostra autoridat. Los dos lladres estiran penjats un a la part dreta y lo altre a la part esquerra, residint com a rey para major fronta y burla, para que sia exemplar y escarment de tots els mala factors. La cual sentencia manam publicar ab só de trompeta y ab veu alta de pregoner, para que vingue a noticia de tots, y no puguen alegar ignorancia alguna.