Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095929
Usuaris Avui = 27
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 114
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19

En principi no crec que hi hagi ni que es trobi testimoni millor per saber el procés de la construcció de l’església nova de Son Carrió, que el dietari de Mn. Antoni Mª Alcover que la família Moll té ben guardat i de la qual he rebut totes les facilitats que es puguin pensar per poder-lo consultar. Aprofit, una vegada més, l’avinentesa per agrair a aquesta família la seva aportació perquè també es conegui al feina que Mn. Alcover va fer per el nostre poble. Crec que, en bon criteri, han publicat aquest document de valor incalculable.

Mentre no es demostri la cosa contraria, ara per ara, ens veiem obligats a admetre que la primera vegada que es parla d’església nova és el dia 29 de octubre de 1898 a la torre Nova , segons ho conta Mn. Alcover en el seu dietari el dia 31 d’octubre del mateix any:

Dia 29 d’octubre de 1898.-
“Dia 29 a vespre era a la Torre Nova per tractar de posar monges Terciàries a Sant Miquel de Son Carrió i de començar-hi una església nova” (Dietari del 31 d’octubre)

És interessant saber com el Vicari General de la Diòcesi duia el cap ben calent amb aquestes dues coses (comunitat de religioses i nova església) Més endavant veurem com també n’hi va haver una altra: un convent de frares franciscans.

Dia 1 de novembre de 1898.-
Pens que una cosa complementa l’altra: la satisfacció que duguessin les monges al poble amb la crítica, no tan fàcil d’acceptar, que l’església primera era “petita, lletja de tot i mal feta”. També hem de suposar que Mn. Alcover no ho diria molt públicament o només a aquelles persones de més confiança, perquè encara hi serien presents els qui varen fer de tot per poder fer-la.

“Vaig predicar a Sant Miquel de Son Carrió sobre posar-hi Terciaries, filles de la Misericòrdia, per ensenyar a les nines i servir els malalts i començar una església nova, fent veure que se feia precís tant una cosa com l’altra, ja que no hi ha cap costura on les nines puguin aprendre i que l’església que hi ha és petita, lletja de tot i mal feta. Després de l’ofici vaig reunir els caps de casa, i tots digueren que estaven promptes a fer lo que estigués de la seva part per dur a cap els dos projectes. El Sr. Batle de Sant Llorenç era vingut a posta, i va oferir tota la seva cooperació, que hi fessin a l’obra de l’Església nova, la faixina de tots el veïns de Son Carrió i llevor incloure dins el pressupost una quantitat per la mateixa obra.- Anàrem a veure la casa llogada per estar-hi les monges, i la trobarem petita, acordant prender-ne una altra del costat i entre totes dues bastarà” (He de fer notar que, aquí i en tots els altres llocs, he conservada intacta la grafia que va entre cometes)

Dia 3 de desembre.-
Es veu ben clar que volia tenir referències concretes d’altres esglésies perquè la proporció fos el més adequada possible i es veu que li agradava la de Sant Llorenç. Per això ho demana al Vicari de Son Carrió: “Vaig escriure an el Vicari de Son Carrió sobre l’església a projecte, demanant-li les mides (alçària, amplària i llargària interiors) de l’església de Sant Llorenç des Cardassar i de les capelles laterals per calcular i fitxar les dimensions del projecte que duim entre mans”

Mn. Alcover sap aprofitar totes les ocasions que se presenten o que fa venir bé per implicar-hi totes aquelles persones que, d’una manera o altra, podrien ajudar a dur a terme dit projecte que ell mateix ja veu que no serà fàcil. Per això és que el dia de la Puríssima aprofita, ja que havia anat a predicar a Manacor, per ajuntar els manacorins i carrioners.

Dia 8 de desembre.-
“Vàrem tenir la primera reunió de propietaris manacorins que tenen béns a Son Carrió, i los vaig exposar l’idea i els plans de fer a dit llogaret una església nova i estigueren conformes en contribuir-hi segons la seva possibilitat, fent un tant cada mes. Els convidats foren: D. Joan Amer, D. Mateu Truyols, Canalet, en representació de sa sogra, D. Bartomeu Bonet, Dª Jerònia Mas, viuda de D. Martí Bonet, D. Joan Bosch i Jaume, D. Bernat Sales, Xerma, l’amo en Llorenç Caldentey de Can Aulesa. Vengueren tots fora D. Bartomeu Brunet i D. Bernat Salas. Dª Jerònia Mas envià son fill Bartomeu”.

Dia 9 de desembre.-
“Era a la Torre Nova i anàrem a Son Carrió a senyar el solar de l’Església: li donarem 26 m. d’ample i 57 de llarg. Hi férem un solc per tot lo redó amb lo parell de Can Jaques”

És quasi segur que en la reunió que tingueren a Son Carrió el dia de tots els Sants, després de l’ofici, amb els caps de casa i el batle de Sant Llorenç, ja quedarien d’acord quina seria la manera millor de presentar-ho al Sr. Bisbe.

Dia 20 de desembre.-
“El Batle de Sant Llorenç va escriure una instància an el Bisbe demanant-li que autorisàs la construcció d’una Església a Son Carrió, oferint l’Ajuntament tota la seva cooperació, i demanant també mateix que enviàs les monges, Filles de la Misericòrdia, a la casa que los acaben d’enllestir en el referit llogaret”

Mentrestant Mn. Alcover anava fent, retocant i aconsellant-se per anar perfilant cada vegada més els croquis de l’església de Son Carrió.

Dia 22 de desembre.-
Va tenir una entrevista amb “lo Marqués Sureda (D. Joan). Li he mostrats els croquis que tenc fets, i hem introduïdes algunes modificacions. N’he parlat an el Bisbe, i n’ha acceptades algunes; altres les ha impugnades, i se donen per no fetes”

– CERCANT SOLAR.

Dia 28 de desembre.-
Hi hagué matances. “Vengueren a veure’m el Vicari de Son Servera, el de Sant Llorenç i el de Son Carrió. Anàrem a veure la casa de les monges i si trobaríem un altre lloc per fer l’Església, ja que els del solar pareix que en volen una barbaritat”

Dia 29.-
“Avui som anats a veure tres pedreres que han provades dins la marina de Sa Torre Nova per fer l’Església de Son Carrió. Som arribats a dit llogaret i hem trobats dos llocs més per fer l’Església: a un tros de mestre Gaspar Camunyes i a l’era des Molinet, pardemunt l’Avenc”

Dia 31 de desembre.-
“Vengueren el Vicari de Son Carrió, l’amo de Son Manxo i l’amo en Llorenç Pistola per parlar de l’Església i de ses monges. Sobre l’Església els vaig mostrar els croquis del pla i los agradaren molt”

Se nota bé que no deixava perdre les manades pel rostoll, perquè el 4 de gener de 1899 diu: “Som anat a dinar a Can Orlandis i quedàrem que podem treure tots els mitjans que vullem per les pedreres començades per la marina de la Torre Nova i casa de les monges de Son Carrió”

Dia 28 de gener de 1899.-
“Avui es vengut D. Antoni Rosselló, de ca S’Hereu, a dir-me que accepta la proposició que indicàrem a son fill Antoni, de baratar un tros de Son Manxo amb lo tros d’en Fava, de darrera l’Església actual de Son Carrió, on volem fer la nova”

Dia 13 de febrer.-
El dia següent a la solemne entrada de ses monges, escriu que “anàrem a veure les coves del Drac. En el port de Manacor vérem D. Joan Amer: li vaig dir que D. Antoni Rosselló volia cedir el solar per l’Església de Son Carrió, i D. Joan digué que tenia un tros de terra a dit llogaret i que el posava a nostra disposició si l’havíem de mester per l’obra referida. El vespre vengueren a la Torre Nova el Vicari de Son Carrió, l’amo en Miquel de Son Manxo i en Toni Sureda, Fava, amo del tros de terra on pensam fer l’Església, per tractar de com ho haurien de fer el barat de dit tros de terra amb un tros de Son Manxo”

– SA TORRE NOVA

Dia 14 de febrer.-
Darrer dia de carnaval “en Martí i en Pep, mos germans se n’anaren a Son Carrió, i en l’amo en Miquel de Son Manxo i en Toni Fava, se miraren el tros de terra d’aquest i el tros que li havien de donar a Son Manxo, i a força de raons quedà tot arrenglat, donant en Fava el tros més acostat a l’Església actual, que té dotze destres de llarg, de xaloc a mestral, i vuit d’ample de llebeig a grec; i li donam un tros de tres quartons dins Son Manxo, pardamunt el Boquet. Pareix que aquest Fava se demostrà molt generós amb aquest barat: cosa que molts no esperaven. A cada tros posaren les fites, i begueren per fet davant una partida de testimonis”

Aquest solar quedà enregistrat en el tom 1.549, llibre primer de Sant Llorenç, foli 209 i 210. Finca 50. Inscripció 1ª i 2ª. Aquesta finca queda cancel·lada perquè el Sr. Antoni Rosselló Nadal féu donació a la Diòcesi de Mallorca.

Dia 15.-
“Primer dia de Corema. Nos n’anàrem a Manacor, aturant-nos a Son Carrió a veure el solar de l’església futura i les monges”

Dia 17.-
“Som anat a donar compte a D. Antoni Rosselló (de ca s’Hereu de Manacor) del barat del tros d’en Fava amb el tros de Son Manxo, i l’ha donat per fet”

Dia 28.-
“M’ha escrit en Pep nostro sobre l’obra de l’Església de Son Carrió”

Dia 1 de març de 1899.-
“He escrit an en Pep nostro sobre l’obra de l’Església de Son Carrió, que segons ahir me va escriure, comença a anar moguda. Pareix que acordaren de treure una joia de tres barcelles de blat per treure cantons del producte. Després d’aquesta joia en trauran una altra. Amb aquest enginy los farem munyir qualque poc en es carrioners. He dit a en Pep que jo los enviaria uns billets aposta per joies d’esglésies que només digui: “Llimosna per l’obra de l’Església de Son Carrió” Nombre d’orde 1, i els demés fins a tres-cents. Així el Delegat d’Hisenda no los podrà aplicar la pena contra els qui treven rifes sense pagar la contribució que hi ha sobre les rifes”

Dia 11.-
“Me’n som anat a la Torre Nova per feines. He duit un llibre llarg retxat pels comptes de l’Església de Son Carrió. L’he deixat en el Vicari”

“He vist D. Antoni Rosselló de ca s’Hereu: li he demanat què volia posar per la subscripció de l’església de Son Carrió, i ha dit que lo mateix que n’Orlandis i jo, això és, trenta-cinc pessetes cada mes. Així ja en tenim cent i cinc”

Dia 12.-
Mn. Alcover sol aprofitar totes les ocasions per treure algun fruit que li pareix interessant. Es vou que té una capacitat de convenciment admirable: En aquell temps el vicari General feia molt de nom també està clar que el seu raonament és quasi inapel·lable.

“Som anat Sant Llorenç d’es Cardassar a beneir una campana nova. Li hem posat per nom Llorença. He demanat a l’Ajuntament si estaven conformes de suprimir el carrer que en el pla de Son Carrió senyala que passaria per darrera l’església actual per dins el solar de la futura, i ha dit que estaven conformes. Los he mostrat els plans i los ha agradat”

“Som anats a la marina de la Torre Nova a veure les pedreres que han començades per l’església nova: no n’hi ha cap d’acceptable per ara”

Dia 13 de març.-
“Nos som aturats a son Carrió: he cridat el Batle (el fill de l’amo de Son Manxo) i li he dit que lo primer de tot hi ha que voltar de paret el solar de l’església futura, i que, com toca per dos costats la via pública, se fa precís que se don la tirada tot d’una. Com la via pública se n’entra dins dit solar, se farà en seguida la rectificació, demà mateix, i així no hi podrà haver qüestions pus sobre fins a on és de l’església i fins a on de l’ajuntament. Així hem quedat que se faria”

“Anit a Manacor he tenguda la reunió dels senyors d’aquí que tenen a Son Carrió, això és, D. Joan Amer, D. Mateu Truyols, Canalet, D. Bartomeu Bonet, en representació de sa mare Dª Jerònia, i l’amo en Llorenç Caldentey de Can Aulesa. D. Joan Bosch no ha comparegut. Los he mostrat els plans; los he donat compte de lo que hi havia fet i del curs de la casa, i que n’Orlandis i el Senyor de Son Manxo (D. Antoni Rosselló) ja tenien determinat lo que hi volien posar a la subscripció mensual; i que ells pensassen lo que hi podrien posar, i que en tenir-ho determinat, m’avisassen. Així quedàrem”

Dia 16.-
“He escrit an el Vicari de Son Carrió demanant-li les mides de la raconada de l’Església que ha de formar part de la plaça de davant l’església futura per poder precisar la situació d’aquesta dins el solar que tenim”

Dia 23 de març.-
“El Vicari de Son Carrió ha enviades les mides de la raconada de l’Església, i ha demanat per poder el dia de la Mare de Déu els carros traginar cantons per l’obra de l’Església. El Bisbe ho ha concedit, encomanant-me que ho fes a sebre an el Vicari”

Dia 20.-
“He fet de veure D. Fernando Dameto i Cotoner, qui cobra unes rendes damunt Son Carrió: li he mostrat els plans i li exposat el projecte sobre l’església i li han agradat. M’ha promès que faria qualque cosa i que un dia d’aquests vendrà a dir-me la quantitat amb que contribuirà cada més a les obres de l’Església”

Dia 1 d’abril.-
“Nos ne som venguts a la Torre Nova a fer les panades. Hem duita la Pastoral que el Bisbe dirigeix an el Vicari i feels de Son Carrió sobre l’església que tracten de fer. Aquesta Pastoral està en Mallorquí, ha de sortir en el Bolletí eclesiàstic: n’hem feta una tirada de 300 exemplars.- Passant he vist la rectificació de la tirada del solar i la raconada de l’església no està llesta, però està enventet”

“Amb en Pep nostro som anats a veure les dues pedreres que han provades dins la marina: la de devora les casetes del garriguer s’és composta una mica, no gaire. La de devora Can Amer és molt millor: me pareix que servirà”

Dia 2 d’abril.-
Diada de Pasqua.- “Som anat a Son Carrió per llegir dalt la trona la Pastoral del Bisbe. L’he llegida i ha agradat fora mida. Los he mostrat els plans que tenc mig engarbullats. La Junta de joies ja s’és reunida i s’han repartits els billets de la primera joia, qui són tres barcelles de blat, que en Pep nostro posa. El Vicari ha convidat els qui tenen carro per anar demà a traginar cantons per l’Església nova”

Dia 3.-
“Una partida de carros han traginat els cantons que hi havia trets per l’església a la pedrera començada dins la Torre Nova, devora les casetes del garriguer”

Dia 4.-
“Casi tot lo dia vaig dibuixar el plans de l’església de Son Carrió”

Dia 6.-
“Són vinguts lo Vicari de Son Carrió i l’amo Antoni Vicens. Hem començat els llibres de relació històrica i d’entrades i sortides de l’obra de l’Església de Son Carrió”

Dia 9.-
“Hem tinguda reunió a Manacor amb los senyors manacorins de la Junta d’obres de l’església de Son Carrió per veure que faran cada mes per l’obra de dita església. Han comparegut D. Joan Amer, qui ha dit que faria 10 pessetes i ha pagat per tot l’any, entregant-me 120 pessetes, i l’amo en Llorenç Caldentey que ha dit que en donaria 5 cada mes. Dª Jerònia Mas de Can Bonet ha enviat a dir que per enguany en farà cinc també. Una persona m’ha donades deu lliures per l’obra de l’Església de Son Carrió”

Dia 11 d’abril.-
“Es vengut D. Fernando Dameto, i m’ha dit que vol fer deu pessetes cada mes per l’Església de Son Carrió. Ell és de la Comissió d’Obra i Propaganda. El Bisbe ha facultat el Vicari de Son Carrió perquè pugue autorizar com ho cregui necessari el fer feina en diumenge a les obres de l’Església de son Carrió”

– POSANT LES FITES CLARES

Dia 15.-
“En Pep nostro m’ha escrit que en Miquel Cupa, el picapedrer, ja ha començat a enrevoltar de paret el solar de l’Església de Son Carrió, i que el ball que feren el dia del Angel amb motiu de la festa de Sant Josep, produí vint-i-cinc pessetes netes que seran per treure cantons per l’església”

Dia 24.-
“He trobat el Marqués Sureda, i nos ne som anats a Son Carrió: Hem trobat el solar enrevoltat de paret i un safareix per replegar aigua per l’obra, fet a un cornaló del solar. Nos hem mirat els mitjans que hi ha trets i portats, i el Marqués los ha trobat molt comuns”

Dia 9 de maig.-
“He escrit an el Vicari de Son Carrió, a D. Joan Orlandis i an Pep nostro sobre preparatius per posar la primera pedra de l’Església de Son Carrió”

“D. Joan Morey, custos del Convent de Manacor, m’ha contestat que ell, en Font (Joan) i en Bonet (Fernando) accepten la meva invitació de dies passats sobre ésser els primetxers de la posada de la primera pedra de Son Carrió”

Dia 10.-
“He enviat el Pontifical a D. Joan Morey, Pvre., perque amb sos companys aprenguen bé lo que han de cantar en la bendició i posada de la primera pedra de Son Carrió”

Dia 11.-
“Es vengut el Marquès Sureda; ha vist els plans de l’Església de Son Carrió, fetes ja les modificacions indicades per ell”

Dia 13.-
“Me’n som vengut a Manacor i llavò a Son Carrió, i he trobades les escombres dels fonaments mig fetes i començada la volta de l’aljub per aplegar aigua per l’obra, i som vengut a romandre a la Torre Nova”

Dia 14.-
“Som anat a predicar a Son Carrió preparant la gent per la visita del Bisbe i excitant-los a fer via a l’obra de l’Església. Com som sortit de l’ofici, nos n’anam a les escombres. Han comparegut una xixentana d’homes, molts d’al·lots i dones, amb xades, càvecs, i senaies, i ja són estats partits pica que pica dins les escombres començades, i fins que són arribats an el fort no se són aturats. Mentres uns picaven, altres omplien senaies, i les dones les s’en duien a buidar perquè la terra no fes nosa; i cada instant passaven un flascó d’aiguardent. Hem resolt fer una mica de magatzem devora l’Esglesia per les eines, cordes, material, plantilles i demés arreus. Nos ne som anats a dinar a la Torre Nova, i l’horabaixa cap a Manacor”

“N’Andreu, germà meu, ha romàs encarregat de fer fer una paleta amb mànec d’olivera, una gaveta de cirerer o morer i un uxol de mànec de llampúdol pel Bisbe posar la 1ª pedra de l’església de Son Carrió”

Dia 15.-
“He duits els plans de l’Església de Son Carrió a mostrar a l’arquitecte diocesà, i los hi he deixats perquè los se miràs. He escrit an el Bisbe a veure si la funció de Son Carrió podrà esser la segona festa de Cincogema”

Dia 16.-
“Som anat a cercar els plans de l’Església de Son Carrió. Han agradat a l’arquitecte diocesà, que hi ha introduïdes algunes modificacions, que crec molt oportunes”

“He escrit a Dª Magdelena Despuig sobre la funció de la 1ª pedra de Son Carrió”

“En Rotger m’ha enviada l’acta llatina que hem de posar davall dita 1ª pedra”

“El Bisbe ha contestat que està conforme que la funció de la 1ª pedra referida sia la segona festa de Cincogema vinent, dilluns, dia 22 del present”

Dia 17.-
“Es vengut el mestre de cerimònies: li he dit que ha de venir a la funció de Son Carrió, i hem quedats entesos com s’ha de fer”

“He escrit an el Vicari de son Servera que m’aclaresca el nom i llinatge de l’amo de Xiclati, qui té les Talaies, devora son Carrió, i sabem que està dispost a fer qualque cosa per l’obra de dita Església, i volem que sia testimoni en la funció de la primera pedra”

“He escrit an el Bisbe refutant una cosa que pareix que li digueren sobre l’església de Son Carrió que anam a fer no està a bon lloc”

“Som anat a un parell de botigues a cercar una botella per posar davall la primera pedra de Son Carrió i dedins l’acta un plegamí, de dita funció”

Dia 18.-
El secretari del Bisbe deia a Mn. Alcover: “En Martí Llobera m’ha escrit que el Bisbe està conforme en lo que li deia sobre l’emplaçament de l’església de Son Carrió”

“El Marquès Sureda m’ha escrit que no podrà esser a la funció de primera pedra perque per tal dia està compromès a dirigir una volta que el poble de Vilafranca ha de fer en la casa de les monges d’allà”

“N’Andreu nostro m’ha mostrada la paleta que fan per servir-se’n el Bisbe per la 1ª pedra i ha dit que la gaveta, que és de morer, i uixol, que tendrà un mànec ben hermós, estaran llets demà”

Dia 19.-
“He escrit an en Costa sobre el sermó de la 1ª pedra de Son Carrió.”

“He escrit a D. Llorenç Despuig, fent-li a sebre quin dia ha d’esser la funció”

“He escrit a Dª Magdalena Despuig l’itinerari del Bisbe i quin dia arribarà i fins quan estarà a la Punta”

“He escrit an el Rector sobre dita funció de la 1ª pedra”

“El Bisbe avui se n’havia d’anar a Artà i de passada confirmar a Sant Llorenç i visitar aquesta església filial”

Dia 20.-
“A can Amengual i Muntaner han estampada en tres o quatre tongades l’acta de la 1ª pedra de l’església de Son Carrió”

“Me’n som anat a Manacor, a on he recollida la gaveta, que és de morer, per pastar el ciment de la primera pedra, i la paleta, que és de llautó, i el mànec d’olivera, per posar dit ciment, i l’uixol, de ferro tot llimat i amb lo mànec de llampúdol per fer el Bisbe les creus a la 1ª pedra, i amb mon germà Andreu nos ne som anats a Son Carrió, a on hem trobada l’enramada quasi llesta, senyalant el perímetre de la futura església, amb un arc de triunf allà on ha d’esser el portal major, i en l’extensió de l’espai quadrangular del presbiteri, capella de la comunió i sacristia hi han feta una envelada de joncs i murta, sostenguda de bigues enmurtades, figurant amb rests de verdor un arc de biga a biga. Casi tot el poble hi ha pres part en aquesta enramada, a pesar de trobar-se damunt el segar i d’arrabassar faves i que tota la gent d’aquí és de feina de camp. Per formar la verdesca dels rests, les dones, amb punts i amb hores, robant-ho a la feina i a la son, han fetes centenars de braces de cordeta. Nos ne som anats a romandre a la Torre Nova”


Dia 21.-

“Diada de Cincogema. Me’n som anat amb mos germans Andreu, Martí i Pep a Son Carrió. Jo he predicat, i després de l’Ofici, la gent ha comparegut per acabar l’enramada. Una partida de dones amb senaies i homes amb càvecs ha espedregat i adesat l’espai inclòs dins les escombres, això és, tot lo que ha d’esser l’església; han revoltat de bigues i rest de murta tot el solar cedit per l’església, i davant l’actual un biguet i rest han afectada la forma d’un templet”

“El capvespre hi som tornats per donar la darrera mà”

“L’Ajuntament de Sant Llorenç ha aprovats els plans de l’església, decretant-nos favorablement la instància que ahir vaig projectar i enviàrem a Sant Llorenç perque la posassen en net per motiu de que a Son Carrió no hi havia cap full de paper sellat. Només presentàrem un pla de la planta i la fatxada de lo que ha de treure cara an el carrer”

“Devers les sis són arribats D. Xim Dameto i Dezcallar, mestrescola de la Seu de Mallorca, D. Llorenç Despuig i Fortuny, canonge de la mateixa Seu, en Miquel Costa i Llobera, que ha de predicar en la festa de demà, i D. Lluís Vallespir, Mestre de Cerimònies de la Seu, que vénen per prendre part en dita festa. Se són aturats un poc; han vist la cosa, i no se’n podien avenir que hi hagués tanta festa moguda. Són anats a ca les Monges, i nos han mostrada la civera tota enramellada de flors i herbes del camp, i una creu tota mesella de flors vermelles, amb los caps de lliris blancs i una garlanda de flors blanques passada pel creuer, per posar allà on ha d’esser l’altar major de la futura església, on li han fet un pedestal de cantons i pedres tapats de verdesca i flors”

– SA PUNTA

“Nos ne som anats tots a la Punta, a on el Bisbe és arribat devers les nou, d’Artà. Tots som anats a rebre’l i dar-li la benvinguda i tota la gent de la Punta i la Torre Nova es anada a besar-li l’anell. Li hem donat compte de tot lo que teniem preparat, i és quedat content”

Dia 22 de maig.-
Aquest és un dels dies més desitjats per tothom encara que això suposi més feina i més treball, però qui “no se cansa alcansa”, i així va ésser. Tot el que conte Mn. Alcover, qui ho preparà amb tant d’afany i il·lusió, ho trasllat a l‘apartat de PRIMERA PEDRA.

Dia 25.-
“Nos ne som anats a veure pedreres del pinar i del turó de La Coma, La Punta i altres de la Punta de Can Amer. Ses del pinar se vou que molinen; les del turó de la Coma són de marés ros, i el Marqués les ha trobades acceptables per l’interior de l’església; les de Can Amer, més de la marina de la Torra Nova, de pedreny blanc, ha trobat que servien per lo defora o exterior, suposat de que tal pedreny no deixa passar la humitat. També servirà pel baixos i cossos sortits de l’interior. Pels caps de les rafes i basaments, que la gent per força fregarà i si el pedreny no és fort, se menjarà. Hem escollit un pedreny de devora el talaiot de na Gatera, dins la Torre Nova, que és pedreny molt fort. Som arribats a Son Carrió i hem senyat damunt el solar l’àbside de la nau, els dos àbsides petits, el presbiteri, capella de la comunió i sagristia i tres capelles per banda; això és per fer les escombres dels fonaments”

Dia 5.-
El Sr. Bisbe és de visita pastoral a Felanitx i, per tant, diu: “he escrit an el Bisbe sobre quin dia ha de ésser la posada de la primera pedra de l’Església de Son Carrió”

Dia 6.-
“He escrit an en Costa, oferint-li el sermó de la posada de la primera pedra en l’Església de Son Carrió”

“He escrit an el Vicari i an en Pep nostro sobre preparatius per dita funció”