Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095927
Usuaris Avui = 25
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 69
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19

És quasi segur que el nom de “Son Carrió” sortiria del primer o primers propietaris de la finca, però aquest escurador d’arxius no ha estat capaç d’arribar tan lluny. Suposicions n’he tengudes i me n’han dites moltes, però només una deu ésser la vertadera i no m’he inclinat per cap a causa de no trobar-ne una més clara ni més probable que l’altra. Quan surti un poc de més llum ja ho decidirà el venturós que ho podrà provar amb arguments demostratius i convincents.

El cert és que a mesura que ha anat passant el temps, quasi totes les possessions han tengut problemes de subsistència per circumstàncies diverses. Si els propietaris anaven tenint fills, com és natural, a l’hora de fer partions més problemes hi havia si només tenien una finca. Tampoc no es poden descartar les conveniències personals de negoci, etc. El que és cert que a l’any 1699 he perdut el fil. Qui el recollirà?

Son Carrió, propietat del Sr. Nicolau Dameto Puigdorfila, fill de Nicolau i Aïna, l’any 1818 tenia 4 quarterades de terra de segona qualitat, 90 quarterades de figueres de tercera qualitat i 85 quarterades de garriga. Tot això amb un valor cadastral de 3.470 lliures. La riquesa cadastral d’aqueix senyor a Manacor estava valorada en 34.612 lliures (Apeo de Manacor 1818, f.338)

Aquesta finca l’havia heretada del seu pare Nicolau Dameto, segons el testament de 17 de setembre de 1822 davant el notari Jaime Joaquín Riutort. Aquest fou hereu del seu pare Nicolau Dameto i Gual amb testament escrit pel notari Cayetà Feliu Gomila, el dia 20 de desembre de 1794. Aqueix Nicolau Dameto i Gual fou successor del seu pare Jordi Dameto Vallespir que morí el 28 de desembre i del qui no es trobà disposició testamentària. Això va fer que també alguns altres pretenguessin ser els hereus. El Tribunal del Sant Ofici de la Inquisició de Mallorca decidí que l’hereu de Jordi Dameto fos el padrí matern Jeroni Vallespir, segons testament del dia 7 de març de 1699 davant el notari Miquel Bibiloni.

A 1685 n’era propietari el Sr. Joan Francesc Vallespir i el seu valor cadastral estava estimat en 3.800 lliures. També tenia:“Unes cases amb corral en el carrer den garriga (700 lliures) Cases y possessió de Son Suredot (3.900) Cases i possessió dita Son Carrió (3.800) Cases y possessió dita Son Ramon, Son Pasqual y Viña (4.200) Deu quarterades de terra a les pedreres de Son Real (2.050) Una pessa de terra als molins de Fertaritx (170) Un cortó de terra a dit lloc Son Alou (30) Pesa de terra al camí de Felanitx (285) Terra junt a dit lloc qui era de Marti Vadell (60)” (A. M. de Manacor. Cadastre 1685. T.3, f.301v) Aquest senyor a l’hora de fer testament ho deia així: “Jo Juan Franciscus Vallespir, ciutadà militar de Mallorca, detingut en mon llit de malaltia corporal, de la qual tem morir…” (A.D.R. F. 1494, f.685).

Nicolau Dameto i Puigdorfila decidí establir aquesta finca de Son Carrió i nomenà apoderat Miquel Ignasi Font Muntaner per dur a terme dit establiment amb acta notarial del dia primer d’agost de 1860 a l’edat de 57 anys: “Confiere poder especial y el necesario según derecho a D. Miguel Ignacio Font, abogado del ilustre colegio de esta ciudad, para que en nombre y representación del señor poderdante pueda vender y dar estableciento al predio de Son Carrió, sito en el distrito de la villa de Manacor en las porciones que bien la parezca, conviniendo con los adquirientes el precio de las mismas, bien las cantidades que se ajustan por entrada y creando los censos reservativos que tenga a bien, imponiendo las condiciones que juzgue necesarias… siendo testigos D. Juan Catany y D. Francisco Llabrés” (A.R.M.Prot.1492, f.590, nº315)