Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095929
Usuaris Avui = 27
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 111
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19

En els plànols de Son Carrió que hi ha a l’arxiu de Manacor, a l’any 1818, (reproduïts també aquí) ja es nota que hi ha hagut ventes anteriors a aquest establit total. Jo n’he trobada una de l’any 1685 : “Vda. Jeroni Sureda per cases y terra a Son Carrió” Capital estimat “225 lliures” Contribució “3 sous” (A. M. Manacor. Cadastre 1685. T.3, f.183v)

– Les primeres compres que es feren l’any 1860 foren les següents:

01- 03 setembre.- Jeroni Sureda y Margalida Umbert compraren tres quarterades per 300 lliures mallorquines. (A.R.M.,P.F.1492, f.685)

02- 10 setembre.- Joana Anna Nadal, viuda de Rafel Tomás Rosselló de Manacor, adquirí 27 quarterades i 55 destres al preu de 4.342 lliures mallorquines. És la compra més grossa que es coneix. (id. f.704)

03- 21 setembre.- Mateu Llodrà de sa Carrotja comprà dues quarterades per 200 lliures mallorquines (id. f.727)

04- 21 setembre.- El germans Pedro Juan i Miguel Duran varen comprar quatre quarterades i 270 destres per 200 lliures mallorquines (id. f.729)

05- 21 setembre.- Els germans Jaume y Bartomeu Umbert compraren una quarterada per 160 lliures mallorquines (id. f.731)

06- 21 setembre.- Els germans Miquel, Joan y Jeroni Gelabert varen comprar una quarterada i 17 destres per 100 lliures mallorquines (id. f.733)

07- 16 octubre.- Francesc Pallicer adquirí dues quarterades per 215 lliures mallorquines a pagar en dos anys (id. f.827)

08- 16 octubre.- Sebastià Sard comprà dues quarterades per 170 lliures mallorquines (id. f.829)

09- 16 octubre.- Salvador Bauzà comprà una quarterada i 190 destres per 150 lliures mallorquines (id. f.831)

10- 16 octubre.- Miquel Vives adquirí 212 destres per 50 lliures mallorquines. Es tracta del bocí més petit de compra. (id. f.833)

11- 16 octubre.- Bartomeu Vives comprà una quarterada i 170 destres per 150 lliures mallorquines (id. f.835)

12- 16 octubre.- Andreu Femenías comprà dues quarterades i 170 destres per 150 lliures mallorquines (id. f.837)

13- 16 octubre.- Serafí Llull: una quarterada per 100 lliures mallorquines (id. f.839)

14- 16 octubre.- Cristòfol Sureda: una quarterada per 185 lliures mallorquines (id. f.841)

15- 16 octubre.- Jaume Servera: una quarterada per 100 lliures mallorquines (id. f.843)

16- 16 octubre.- Jaume Melis: 352 destres per 100 lliures mallorquines (id. f.845)

17- 23 novembre.- Joan Umbert: una quarterada per 100 lliures (id. f.987)

18- 23 novembre.- Catalina Puigrós: dues quarterades per 200 lliures (id. f.989)

19- 11 desembre.- Jaume Soler: mitja quarterada per 71 lliures (id. f.1057)

20- 11 desembre.- Rafel Servera: mitja quarterada per 71 lliures (id. f.1059)

21- 11 desembre.- Antoni Galmés: dues quarterades per 200 lliures (id. f.1061)

22- 11 desembre.- Jaume Galmés: una quarterada i 107 destres per 215 lliures, 12 reals i 6 doblers (id. f.1063)


– COMPRES DE L’ANY 1861

Per circumstàncies no fàcils d’explicar, durant aquest any foren poques les compres que es dugueren a terme:

01- 19 febrer.- Joan Riera: una quarterada per 100 lliures (id. f.161)

02- 13 març.- Antoni Riera: una quarterada per 120 lliures (id. f.221)

03- 14 març.- Pere Galmés: tres quarterades per 160 lliures d’entrada i hipoteca (id. 227)

– COMPRES DE L’ANY 1862

Durant l’any 1862 varen ser més molts els qui es decidiren a fer tal compra. Pareix que es donaren més facilitats per pagar, encara que l’interès imposat del 6%, a mi particularment em sembla bastant alt.

01- 27 de gener.- Jaume Soler comprà una quarterada per 100 lliures a pagar en quatre anys amb un interès del 6% (AMR Prot. F.1494, f.55)

02- 27 de gener.- Joan Tous compra una quarterada i 12 destres per 103 lliures a pagar en quatre anys i el 6% d’interès (id. f.57)

03- 27 de gener.- Miquel Vives compra una quarterada i 222 destres al preu de 100 lliures (id. f.59)

04- 27 de gener.- Bartomeu Vives adquireix una quarterada per 135 lliures a pagar durant quatre anys i el 6% d’interès (id. f. 61)

05- 27 de gener.- Aina Xamena compra una quarterada i 252 destres, a pagar en quatre anys i l’interès del 6%, per 181 lliures, vuit sous i vuit doblers (id. f.63)

06- 27 de gener.- Andreu Artigues compra sis quarterades i 160 destres per 500 lliures a pagar en quatre anys i un interès del 6% (id. f. 65)

07- 27 de gener.- Amador Bauzá comprà una quarterada per 125 lliures a pagar en quatre anys i l’interès al 6% (id. f.67)

08- 27 de gener.- Francesc Sureda compra una quarterada per 122 lliures a pagar en quatre anys i l’interès del 6% (id. f.67)

09- 27 de gener.- Gabriel Vives compra una quarterada per 122 lliures a pagar en quatre anys i al 6% d’interès (id. f. 71)

10- 27 de gener.- Rafel Cabrer compra una quarterada per 122 lliures a pagar en quatre anys i un interès del 6% (id. f.73)

11- 27 de gener.- Rafel Pascual compra dues quarterades al preu de 240 lliures a pagar en quatre anys i el 6% d’interès (id. f.75)

12- 28 de gener.- Joan Galmés comprà quatre quarterades i 326 destres per 426 lliures i 9 sous a pagar en quatre anys i un interès del 6% (id. f.86)

13- 28 de gener.- Bartomeu Tomàs compra una quarterada i tres quartons per 150 lliures a pagar en quatre anys i un interès del 6% (id. f. 88)

14- 28 de gener.- Bernat Galmés compra dues quarterades i 119 destres per 180 lliures a pagar en quatre anys i al 6% d’interès (id. 90)

15- 28 de gener.- Guillem Febrer comprà dues quarterades per 100 lliures a pagar en quatre anys i al 6% d’interès (id.93)

16- 28 de gener.- Nicolau Vives compra una quarterada per 122 lliures, a pagar en quatre anys amb l’interès del 6% (id.95)

17- 28 de gener.- Gabriel Mestre compra una quarterada per 117 lliures, a pagar en quatre anys amb l’interès del 6% (id.97)

18- 28 de gener.- Gabriel Planisi comprà dues quarterades i 132 destres al preu de 251 lliures i cinc sous a pagar en quatre anys i l’interès del 6% (id.99)

19- 29 de gener.- Andreu Carrió comprà dues quarterades i 270 destres per 501 lliures, a pagar en quatre anys i l’interès al 6% (id.101)

20- 29 de gener.- Miquel Gelabert comprà una quarterada i 25 destres per 125 lliures a pagar en quatre anys i l’interès del 6% (id. 103)

21- 29 de gener.- Joan Mas comprà cinc quarterades i 279 destres per 883 lliures, vuit sous i cinc doblers, a pagar en quatre anys i l’interès del 6% (id. 115)

22- 29 de gener.- Bartomeu Caldentey comprà tres quarterades i 35 destres per 222 lliures i cinc sous, a pagar en quatre anys i l’interès al 6% (id.105)

23- 29 de gener.- Salvador Servera comprà dues quarterades i 80 destres per 175 lliures, a pagar en quatre anys i l’interès del 6% (id. 107)

24- Dia 29 de gener.- Mateu Duran comprà deu quarterades i 46 destres al preu de 1347 lliures i dos sous, a pagar en quatre anys i l’interès del 6% (id. 109)

25- 29 de gener.- Gabriel Llull comprà deu quarterades i 271 destres al preu de 791 lliures, 7 sous i 6 doblers, a pagar en quatre anys i l’interès del 6% (id. 111)

26- 29 de gener.- Guillem Sansaloni comprà quatre quarterades i 165 destres al preu de 225 lliures i 8 sous a pagar en quatre anys i l’interès al 6% (id. 113)

27- 20 de febrer.- Joan Parera comprà 15 quarterades i 284 destres per 300 lliures (id.191)

28- 20 de febrer.- Antoni Pascual comprà quatre quarterades i 76 destres per 254 lliures (id. 193)

29- 22 de febrer.- Mateu Duran comprà 7 quarterades i 155 destres per 150 lliures (id. 201)

30- 22 de febrer.- Bartomeu Sureda comprà una quarterada per 124 lliures, 2 sous i 6 diners (id. 205)

31- 22 de febrer.- Cosme Rigo compra dues quarterades per 100 lliures (id. 107)

32- 22 de febrer.- Gaspar Morey compra una quarterada per 121 lliures i 10 sous, a pagar en quatre anys i l’interès al 6% (id. 203)

33- 22 de febrer.- Joan Vives compra una quarterada per 50 lliures (id. 209)

34- 28 de març.- Joan Bauzá compra una quarterada i 60 destres per 219 lliures (id. 310)

35.- 28 de març.- Miquel Sancho i Miquel Massanet compren quatre quarterades per 407 lliures (id. 212)

36- 28 de gener.- Jaume Font compra dues quarterades i 315 destres per 300 lliures, a pagar en quatre anys amb l’interès al 6% (id. 84)

37- Dia 3 de febrer.- Miquel Estrany compra dues quarterades i 315 destres per 215 lliures, a pagar en quatre anys i l’interès al 6% (id. 131)

38- Dia 3 de febrer.- Andreu Servera compra una quarterada per 48 lliures i 16 sous (id. 133)

39- Dia 4 de febrer.- Pere Joan Santandreu compra dues quarterades per 266 lliures, a pagar en quatre anys i un interès del 6% (id.135)

40- Dia 4 de febrer.- Jaume Caldentey compra una quarterada i 242 destres per 209 lliures, 8 sous i dos diners (id.137)

41- Dia 4 de febrer.- Bartomeu Riera compra 327 destres per 77 lliures a pagar en quatre anys i l’interès al 6% (id.139)

42- Dia 4 de febrer.- Gabriel Genovard compra dues quarterades per 244 lliures, a pagar en quatre anys i un interès del 6% (id. 141)

43- Dia 28 de març.- Joan Artigues compra 288 destres per 100 lliures (id. 314)

44- Dia 28 de març.- Miquel Massanet compra dues quarterades per 253 lliures (id. 316)


No consta que l’any 1863 es vengués cap bocí però sí sabem que a Palma el 22 d’abril de 1863 el Sr. Nicolau Dameto i Puigdorfila, casat, de 60 anys, domiciliat a Palma diu: “Que confiere poder especial y necesario según derecho a D. Miguel Antich Rotger, vecino de esta capital para que en su nombre pueda solicitar ante el juzgado de Primera Instancia de Manacor, información sobre la posesión en que se halla el predio de Son Carrió sito en el distrito de esta villa” (Arxiu del Regne, P. F.1495, f.173, nº81)

O perquè ja estava quasi tot venut o per desavinences entre el Sr. Font o perquè aquest no volgué fer-ho més, el dia 5 de maig de 1863 nomena el citat Miquel Antich Rotger “para que en nombre y representación del Sr. poderdante pueda exigir y percibir de cualquiera persona que tenga tierras adquiridas del predio de Son Carrió, sito en la villa de Manacor, las porciones vendidas o vendederas… y firman los testigos Diego Jurado y Aguilar y Sebastián Busquets y Vidal, vecinos de esta ciudad” (Arxiu del Regne, P. F.1495, f.217)

Segons els meus comptes, no seria cap aberració creure que el dia 5 de maig de 1893 ja estava tot venut; perquè sumant les compres no fa gaire lluny a la medició de 179 quarterades que diu “l’Apeo de Manacor de 1818” que tenia dita possessió de Son Carrió. Encara més, el tom F.1495 de l’Arxiu del Regne (que acaba l’any 1863) és el darrer que hi ha aquí i no consten més compres.

Per això em vaig traslladà el Col·legi Notarial per consultar el tom de 1894 i, després de penoses dificultats… no vaig poder trobar res que fes referència al Sr. Nicolau Dameto i Son Carrió. Qualque feina ha de quedar per als futurs investigadors, ja que pot ser ben bé que es descobreixen noves pistes per desfer tal entramat.

– EQUIVALÈNCIES D’ALGUNES MESURES.

DESTRE.- Antiga mesura de longitud emprada al Principat de Catalunya que consta de 12 pams, dits pams de destre, cadascun dels quals és dividit en 12 minuts i cada minut en 12 línies.
.- Mesura de longitud agrària emprada a Mallorca, equivalent a dues canes de Montpeller, o sia, 4,214 m.

CANA.- Antiga mesura de longitud dividida en vuit pams, estesa pel Principat de Catalunya, Illes Balears i Nord d’Itàlia (La mitja cana equival a 4 pams=la vara).
.- Cana de Barcelona: 1’555 m.; la de Girona: 1’559 m.; la de Lleida: 1’556 m.; la de Tarragona: 1’560 m.; la de Mallorca: 1’564 m.

LLIURA.- Antiga unitat catalana de pes dividida en 12 unces i equivalent a uns 400 grams al Principat; 407 a les illes Balears i 355 en el país Valencià.
.- Agrària: Lliura de terra emprada a Mallorca, és igual a 20 destres quadrats, o sia 355 m. quadrats. Equival a 1/20 de quarterada.
.- Monetària: Lliura valenciana: 3’75 pts.; Catalana: 2’67 pts.; Mallorquina: 3’32 pts.
.- Una lliura equivalia a 20 sous; un sou a 12 diners; un diner a 2 òbols i 1 òbol a mig diner. L’òbol també s’anomenava MALLA.

DOBLER.- Moneda de dos diners de bilió. Moneda de Mallorca, de bilió, amb valor de dos diners, encunyada amb els mateixos tipus de la moneda d’argent. (Tret de l’Enciclopèdia Catalana)