Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095929
Usuaris Avui = 27
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 122
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19

Dia 29 de gener de 1877.-
Els senyors que componien la Junta de Sanitat: Francisco Aulet, Pedro Aulet i Sureda, Joan Riera i Rosselló i Llorenç Ladoña, es reuniren en aqueix dia presidits pel Sr. Batl, Pedro Bosch i Sureda, tractaren que, havent-se creat el nou llogaret de Sant Miquel, seria convenient la creació d’un cementeri en aquell lloc i que s’havia pensat en un bocí de terra, propietat de Nofre Umbert i que s’anomenava Son Groch. Ho someté a l’opinió de la Junta i aquesta va dir: “vista la posición topográfica que ocupa con referencia a aquella aldea, la distancia que la separa de la misma y todas las condiciones higiénicas y demás que ha creido tener presente, manifestó que a su juicio podría establecerse en aquel punto aquella mansión, pues que atendidas las referidas condiciones no podría resentirse la salud pública de aquellos vecinos de su establecimiento” (Junta de Sanidad y Pericial 1872-1882)

– COMPRA DE TERRENY

Dia 25 de febrer.-
L’Ajuntament, una vegada vista la postura i informe de la Comissió de Sanitat, decideix “la adquisición de una porción de terreno de cabida de treinta destres o sean 5 areas y 33 centiareas de la propiedad de Onofre Umbert y Soler que en mayor extensión posee en el punto llamado Son Groch de aquella misma Aldea, cuya adquisición o venta está convenida con el interesado por la cantidad de diez libras mallorquinas o sean treinta y tres pesetas y treinta y tres céntimos que se satisfarán del capítulo de imprevistos del actual presupuesto, cuya escritura de adquisición o compra venta autorizará el Señor Regidor Síndico D. Antonio Mas como representante de los intereses del Municipio” (Act. 1877-78, f. 12 i 12v)

Dia 23 de desembre de 1878.-
En relació al mateix assumpte s’acordà pagar 6 pessetes a Bartomeu Riera Morey, import de la medició de la terra destinada a cementiri.

Dia 5 de juny de 1888.-
“Se decide consignar en el próximo presupuesto la cantidad de doscientas pesetas para dicho objeto” (Act. 1877-78, f. 83)

El mateix dia: “En vista de la importancia que ha adquirido la aldea de San Miguel y la necesidad de construir un cementerio católico, se acordó consignar en el próximo presupuesto la cantidad de doscientas pesetas para dicho objeto” (Act.1887-88, f.85v.)

Dia 3 d’agost.-
El Sr. Bisbe donà permís als feligresos de Son Carrió perquè, després de complert el precepte dominical, poguessin treballar per construir el cementiri.

Dia 20 de desembre.-
El rector de Manacor, Mn. Rafel Ignasi Rubí, demana permís al Bisbat per poder acceptar el solar que se destinarà a Cementeri de Son Carrió i que se li doni la corresponent autorització per beneir-lo. (Arxiu D. de Mallorca, III/172/4)

Dia 2 d’abril de 1889.-
Acabades ja les obres del cementiri es formà l’expedient corresponent per “pedir permiso al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia para su bendición y para que puedan ser inhumados los cadáveres de aquella Aldea” (Act. 1889-90, f.19)

Dia 11 de novembre de 1890.-
A petició del regidor, Antoni Santandreu, es renova la mateixa sol.licitud (Act. 1889-90, f. 192)


Dia 23 de juny de 1891.-
S’aprova per unanimitat el projecte de l’arquitecte del cementeri de Sant Miquel i “acordó se remita al Sr. Gobernador Civil de la Provincia” (Act. 1891-92, f.195v.)

La data concreta de la benedicció no l’he poguda comprovar. Mn. Jordi Pascual, en el seus Apunts, conta que (segons consta en el document abans citat) féu la benedicció el Sr. rector arxiprest de Manacor amb tota solemnitat. Estava ben adornada l’església i ben igual tot el camí que duu al cementiri amb uns rètols del glosador carrioner Hble. Antoni Vicens Santandreu i del qui en faig menció a un capítol a part.

El glosat deia així:

Vos salud sagrades mans
que veniu a beneir
les terres que han de servir
llarg temps per nostre descans.
Entra aquí dins, cos humà,
i humilment descansaràs
fins i tant cridat seràs
a lo vall de Josafat.

Home orgullós i va,
veus aquí ta poquedat;
de terra fores format
i a sa terra has de tornar.

Com és ben natural, no hi faltà la banda de música de San Llorenç.

– COMENCEN A ENTERRAR-HI

Dia 9 d’octubre de 1891.-
El Sr. vicari Mn. Bartomeu Janer autoritzava la sepultura eclesiàstica de la nina de 20 mesos Anna Maria Galmés Llull.

Dia 30 d’agost de 1892.-
S’ha de tenir en compte que ja ha passat a l’Ajuntament de Sant Llorenç; per això aquest serà el que d’aquí endavant en tendrà autoritat. “A propuesta del Teniente del distrito de San Miguel, se acordó autorizarle para que haga construir una carreta para que el sepulturero pueda llevar con más facilidad los muertos a sus fosas o sepulturas” (Act. I.f. 12 de S. Llorenç)

Dia 9 d’octubre de 1911.-
El regidor Sr. Sansó diu que troba convenient que la Comissió designada “gire una visita en el Cementerio de la Aldea de San Miguel” (Act. 6, f.45)

Dia 13 d’agost de 1931.-
Es reben moltes queixes del fosser en el sentit de “no cumple su obligación respecto a enterrar los muertos, acordando por unanimidad fuera amonestado por la Alcaldía y obligado a residir en esta villa” (Act. 12,f. 27)

Dia 8 d’octubre.-
El segon tinent batle de “la Aldea de San Miguel participa al Ayuntamiento que el cementerio de San Miguel se halla desatendido por parte del sepulturero en su servicio y demás” (Act.13, s/n)

Vuit dies després el regidor Sr. Joan Galmés manifesta que, una vegada feta la inspecció per part de la comissió en la que ell forma part, “se han observado en el cementerio de San Miguel descuidos de limpieza que el sepulturero tiene el deber de arreglar a quien propongo que por parte de la Alcadia le sea castigada la falta leve por 15 días de suspensión de haberes… y así se aprobó por unanimidad” (Act. 13, s/n)


Dia 11 de febrer de 1932.-

El regidor Sr. Sansó vol que consti en acta “la gran necesidad de ser ampliado el cementerio de la Aldea de San Miguel, pues no se puede atender a las muchas demandas de construcción de sepulturas” El Sr. Batle diu que es farà després de les obres de les escoles. (Act.13, s/n)

Dia 25 de febrer.-
Es nomenà una comissió “para que procure adquirir la parcela de terreno de una area o faja de tierra para que tenga lugar la debida ampliación del cementerio de la Aldea de San Miguel” (Act. 13, s/n)

Dia 26 de desembre de 1933.- Es refusà per majoria la proposta del Sr. Sansó de consignar 2.000 ptes. per a l’ampliació del cementeri.

Dia 25 de juliol de 1935.-
S’obliga el fosser de Manacor “permanecer de 14 a 18 h. y poner un metro de tierra sobre una sepultura que desprende mal olor comprobada por la junta de Sanidad” (Act. 14, 88)

Crec que seria senyal de bon gust que, com més prest millor, es dugués a terme una petita modificació a l’antiga entrada del primer cementeri que es nota molt bé en arribar a l’esquerra. Es tractaria de fer ressaltar les dues columnes que es veuen de part de fora i de part de dins i tapiar dignament el portal arreglant un poc dita façana donant-li el caràcter propi de més de cent anys.

Aquesta creu té la següent inscripció “Santa Misión 1946” que es féu en temps de Mn. Jordi Pascual, previ un acord amb l’Ajuntament el 12 de setembre del mateix any: “Se acuerda adquirir una cruz con destino al cementerio de San Miguel, de cemento, por la cantidad de 698 pesetas” (Act. 18, 46)

El dia primer de novembre de 2008, vaig proposà al qui pertoca que es renovés l’escrit de la creu, bastant borrós, però la resposta va ser la equivalent a “no em maregis que estam en un país aconfessional” Al menys aquesta fou la meva interpretació davant la poca atenció obtinguda.