Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095929
Usuaris Avui = 27
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 88
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19

No resulta gaire fàcil donar dates concretes de quan es fa o es canvia de propietari amb relació a la electricitat de Son Carrió, ja que, quan es parla de il·luminat públic a vegades no es diu gaire clar qui és el propietari. Així el dia 15 de juliol de 1916, es diu clarament que “se examinó otra cuenta de petróleo, tubos de quinqué y mecha para el alumbrado público del sufragáneo de San Miguel, presentada por D. Bartolomé Umbert con el importe de 20’30 ptas. y hallándose conforme fue aprobada por unanimidad” (9, 57)

El dia 27 de gener de 1917 , s’aprovà per unanimitat un compte per l’al.lumenament públic de “San Miguel,”desde el 25 de junio de 1916 al 16 del actual, presentada por D. Bartolomé Umbert Caldentey por el importe de 27 ptas.” (9, 130)

Dia 23 d’octubre de 1925 , es paga una factura de Antoni Sart Artigues “tendero, por suministro de carburo para el alumbrado público empleado en la Aldea de San Miguel en el último ejercicio próximo pasado, importando 57 ptas.” (A. 23, 76)

El 25 de març de 1926 , es paga una factura a “Serafin Sart de San Miguel por el importe del espíritu suministrado para el consumo del farol o máquina de alumbrado público y otras reparaciones: 18’00 ptas. Al mismo por nueve metros de cadena para colocación de una máquina de alumbrado en la via pública en la Aldea de San Miguel, importe 22’50 ptas.” (A.23, 100) Altra factura en el mateix sentit i del mateix senyor del dia 1 de desembre de 1926 “importando 46’80 ptas” (A. 24, 29)

El dia 18 de novembre de 1928 , “Se presentó D. José López Calza, vecino de Manacor, solicitando verbalmente instalar una Central eléctrica productora de energía en la Aldea de San Miguel y el tendido o red del hilo por las calles del poblado y la comisión acordó por unanimidad conceder el correspondiente permiso y dar cuenta al Ayuntamiento pleno” (A. 25, 6)

Es cert que el dia 1 de febrer de 1929 , ja hi havia central elèctrica que tenia per propietari al senyor abans citat. Això es dedueix de l’acta del 30 de desembre de 1929 en que es diu “aprobada por unanimidad la cuenta de D. José López Calza dueño propietario del alumbrado eléctrico de San Miguel por el importe suministrado al Ayuntamiento desde el primero de febrero en que comenzó a servir el alumbrado público hasta el último de junio del actual ejercicio, la cantidad de 223’33 pesetas” Aquest enllumenat públic començà amb 12 bombetes, 12 pantalles i 12 fusibles (12, 103v)

Es quasi segur que dins poc temps hi va haver canvi de propietari i passà a ser de Rafel Umbert Caldentey, perquè aquest cobrà en el mes d’abril de 1931 del mateix Ajuntament 335 pessetes del tercer trimestre de 1930.

21 de febrer de 1930.- “Se examinó y aprobó una factura de D. José López Calza por utensilios para la instalación del alumbrado público de San Miguel como propietario de la energía, importando 234’75 ptas.” (Permanente, 25, 56v.)

19 d’agost 1930.- “Se examinó y aprobó otra factura de Refael Umbert Caldentey por suministro de camdios de 13 peras del alumbrado de la Aldea de San Miguel hasta junio 1930” (Permanente, 25, 78)

7 Juliol 1931.- “El concejal D. Jaime Febrer Riera propone el aumento de dos lámparas en la Aldea de San Miguel necesarias para traspasar desde la Aldea a la estación del ferrocarril y se acuerda por unanimidad” (Act. 26, 20v.)

Consta amb l’acta del 12 d’abril de 1932, que es també es donaria llum els matins (13, s/n) i el dia 1 de setembre del mateix any es comunica que no hi hagut servei des del 28 de juny fins el dia 19 d’agost (13, 7v)

A l’acta del 25 d’octubre de 1934, es diu que D. Joan Nadal Brunet demana autorització “para reformar la central de San Lorenzo, aumento de tarifas, transportar corriente a la Aldea de San Miguel, a la finca de sa Punta y a la villa de Son Servera” (14, 49v)

Per dur a terme tota la instal·lació elèctrica, s’acordà el dia 7 de març de 1935, “comprar de D. Miguel Nebot Servera, propietario de la central de Son Servera, el restante de hilo de cobre necesario” (14, 67v)

A l’acta del dia 2 de maig de 1935, es dóna compte de la construcció de la caseta pel comptador. El fuster Rafel Genovard Puigrós cobrà 52’20 pessetes. El material comprat a la central “Radiante” de Son Servera per el comptador va valer 441’03 pessetes. (14, 76v)

En Pere Riera Gelabert cobrà 12 pessetes per dos dies i mig de feina per col·locar el comptador. (14, 77v)

El 16 de maig de 1935 , es pagà un compte de 67’20 pessetes. al Sr. Joan Sastre Escales, “propietario de la central de San Miguel, por alumbrado público, importando 67’20 ptas.”

Dia 22 d’abril de 1943 , l’Ajuntament paga “a la central eléctrica de la Aldea de San Miguel, por aumento de fluído eléctrico en el primer trimestre, la cantidad de312’55 ptas.” (Act. 17, 40) Pareix que encara pertanyia als Santandreu. El 13 de maig del mateix any es paguen 551’15 pessetes a la mateixa central “por el fluido eléctrico suministrado a esta localidad y a las monjas” (Act. 17, 49)

14 de setembre de 1944 , es paguen 4.760’10 pessetes a la central elèctrica “por el consumo de fluído eléctrico de esta villa i San Miguel, monjas de la Caridad i Franciscanas” (Act. 17, 138v)

El dia 11 d’octubre de 1945 , es decideix “reparar la casa de la maestra de Son Carrió, e instalar en la misma una luz” (Act. 18, 2)

El dia 7 de novembre de 1946 , es pren la decisió de sol·licitar al Director de ferrocarrils “la donación a esta Ayuntamiento dos rieles de los inservibles para instalar puntos de luz en el cruce del torrente” (A. 18, 53)

No hi ha coincidència plena amb la data de que passaria a Joan Mascaró Puigrós. Es cert que Mn. Jordi Pascual, el 29 de juliol de 1948, demana permís al Bisbat per poder acceptar de dit Sr. Mascaró l’oferiment gratuït de la corrent elèctrica per la parròquia, amb les següents condicions: “A) El consumo ordinario no podrá pasar de dos lámparas de 40 wts. B) Durante las funciones religiosas podrán encenderse cuantas lámparas se consideren necesarias. Testigos: Miguel Umbert Palmer y Guillermo Fullana Jaume. Día 1 de agosto de 1948” (A. D. B. III/172/59) També aquest senyor tenia una farinera per moldre gra.

15 de setembre de 1949.- “A propuesta del Sr. Teniente Sr. Umbert, se acuerda instalar una luz en las ‘pasaderas’ de San Miguel” (Act. 27, 14)

30 de març de 1950.- “Se aprueba provisionalmente la liquidadción formulada por el propietario de la central eléctrica de Son Carrió, D. Juan Mascaró Puigrós, en concepte del impuesto de 0’50% del consumo de electricidad y del 1’50% sobre el rendimiento bruto de la empresa en sustitución de la tasa sobre postes, palomillas, etc. También se aprueba la factura del alumbrado público y monjas Franciscanas del año 1949 de Son Carrió, importando 144 pts., presentada pod D. Juan Mascaró Puigrós” (Act. 27, 27v.)

17 d’octubre de 1951.- “Se acuerda adquirir con cargo al ejercicio económico de 1952, un contador de electricidad para destinarlo a Son Carrió por estar muy deteriorado el actual” (Act. 27, 61)

El dia 14 de març de 1952 , s’acordà adquirir un comptador per a Son Carrió. D. Jaume Salas s’encarregà de fer-ho (Act. 29, 19)

A l’any 1954 , la tarifa establerta era de deu pessetes al mes per una bombeta de 15 vats i 15 pessetes per una bombeta de 25 vats. Com es lògic, també es podia es podia fer un contracte amb comptador.(Segura, pàg.102)

Dia 11 d’0ctubre de 1955 es dóna lectura a un escrit de la Delegació d’Indústria del dia 13 de setembre “relativo al horario del alumbrado público y fuerza motriz que viene obligada a prestar la central de Son Carrió, que es el mismo que obliga a la central de San Lorenzo antes de la separación de dichas empresas i se acuerda interesar de dicha delegación la fecha de la concesión o autorización administrativa que obliga a la Empresa Santandreu a suministrar tal horario en San Lorenzo” (Act. 20, 17)

El dia 8 de novembre de 1955 , es faculta a la Comissió de Foment i d’Obres perquè conjuntament amb el Delegat de Son Carrió “se estudie la conveniencia de contratar el suminitro del alumbrado público en dicha Aldea. Gestiones que serán elevadas al pleno para su definivo acuerdo” (A. 20, 21)

A causa d’unes queixes del poble per deficiències de llum, el dia 11 de desembre de 1956 es dóna lectura a una instància del Sr. Joan Mascaró Puigrós “en el sentido de que se le gestione un suplemento de gasoil” (A. 20, 82) El 12 de desembre de 1956, l’Ajuntament demana al Sr. Mascaró que comunique el consumo de carburante por hora del motor y el horario de alumbrado será el siguiente: lunes, martes, jueves i viernes desde la puesta del sol hasta las 22’30 h. Miércoles y sábados, desde la puesta del sol hasta las 24 h. Domingos, desde la puesta del sol hasta las 23 h.” (Resoluciones, 21, 48)

Aquest problema es solucionà i el 17 de febrer de 1957, s’anyalà el següent horari de llum: “Domingos, miércoles, fiestas y vísperas de ellas: Hasta las 24 h.; Sábados: Hasta la 1.; Demás días laborables: Hasta las 23’30 h. (Resoluciones, 21, 50)

El dia 10 de setembre de 1957 , se dóna lectura a l’escrit de la Junta Provincial d’electrificació, escrita el dia 14 del passat, amb relació a l’entrada en funcionament de la central tèrmica d’Alcúdia, per donar llum a Sant Llorenç i Son Carrió. Per unanimitat es pren el següent acord: “1.- Estimar en principio excesivamente gravosa para los usuarios de este municipio la aportación del 50% señalada a esta Ayuntamiento y no emitir juicio alguno por carecer de elementos de juicio. 2.- Proponer que la cuantía del recargo que ha de ser creado para amortizar la aportación de este Ayuntamiento sea: Tanto alzado de 0’10 ptas. vatio mes. Alumbrado contador: 0’50 ptas. en vez de 0’90. Fuerza motriz: 0’20 ptas. Kvtio, en vez de 09’40. 3.- Dejar al criterio de la Junta Provincial de Electrificación, la opción de efectuar la distribución de fluído en esta localidad y en Son Carrió” (A. 20, 114)

27 d’abril de 1960.- “Expone el Sr. Alcalde que según ha sido informado por el encargado del alumbrado público de Son Carrió, se está procediendo en aquel lugar a la renovación y ampliación de la red de aquel alumbrado por lo que será necesario el cambio de reloj público y la reposición de determinado accesorios del control del encendido y apagado” (Act. 28, 398)

25 de maig de 1960.- “Examinadas y fiscalizadas por el concejal encargado, son aprobadas las siguientes cuentas: A Hermanos Santandreu de Manacor, por un contador de 25 A. 220 V. con destino al alumbrado público de Son Carrió por el importe de 825 ptas.” (Permanente, 29, 29)

18 d’octubre de 1960.- Entre una sèrie de coses de necessitat preferent hi figura: “6.- Nuevo tendido eléctrico al cementerio de Son Carrió” El 6 de setembre, ja quedaren posats el pals “para que restaure la corriente para Todos los Santos” (T.1960)

14 d’octubre de 1964.- “El Sr. Mascaró manifiesta la general satisfacción que ha producido en Son Carrió la inauguración de la línea eléctrica del camino del cementerio e iluminación del recinto” (T. 1964)

6 d’octubre de 1965.- “Se acuerda solicitar el pago del fluido eléctrico de la Religiosas Franciscanas por 5.000 ptas. Anuales por los servicios docentes gratuítos, visita a los enfermos, botiquín de urgencias i puesto de socrrismo” (T. 1965)

6 de febrer de 1970.- “Expuestos por el concejal Sr. Mascaró Puigrós las deficiencias del alumbrado público de Son Carrió, se acuerda proceder a una nueva instalación o reforma del actual y encargar el proyecto al Ingeniero Industrial de este Ayuntamiento D. Juan Marqués Ferrer” (T. 1970)

7 d’octubre de 1975.- “Se acuerda designar al concejal D. Bernardo Sureda Galmés, para que, en representación de esta corporación, asista a la formalización del acto de entrega de la mencionada obra de la recepción del alumbrado de Son Carrió. (T. 1975)

4 de març de 1980.- “D. Mateo Puigrós Sureda propone que la corporación le autorice para colocar cinco farolas en la plaza de Son Carrió y el material eléctrico necesario” (T. 1980)

També ha estat molt important i ha fet nom la fàbrica de pedra artificial inaugurada a l’any 1970 a Son Renou.