Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095929
Usuaris Avui = 27
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 115
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19

No crec que sigui massa aventurat afirmar que Son Carrió fou un dels darrers pobles en poder-se servir d’aquest medi de comunicació tan usual i, per alguns imprescindible, que avui ens ajuden tant dins el nostre treball i comoditat de vida. No fa massa temps que em contaren (parlant de que pels carrers es veu com a massa gent amb la recada penjada i s’han d’aguantar) i em deien d’una persona que es passejava amb un aparell a l’orella i un més a l’altra mà. Qui podia pensar en aquell temps amb satèl·lits o Internet?

18 de gener de 1956.-
“Se inician las oportunas gestiones para poder llevar a cabo el teléfono público en Son Carrió” (Act. 28, 134)

El dia 24 de gener de 1956 , la Companyia de telèfons comunica que el cost per instal·lar un telèfon públic a Son Carrió costaria 61.300 pessetes i 300 quilos de fil de coure de 2 mm.(Act. 20, 12)

Dia 25 de gener de 1956
, es pren la següent resolució: “Al objeto de iniciar, con la urgencia que el caso requiere, las gestiones encaminadas a recaudar la aportación que los vecinos de Son Carrió han de aportar por la instalación del teléfono en aquella Aldea, he resuelto delegar al concejal Sr. Galmés Vives y Sr. Vicario para constituir una comisión encargada para la fijación de las cuotas individuales” (Resoluciones, 21, 40)

El dia 14 de febrer de 1956 , es dóna lectura de l’escrit que envià la Companyia de telèfons amb relació als compromisos que ha de contreure l’Ajuntament per tenir un locutori públic a Son Carrió (Act. 20, 32)

Igualment el Sr. Batle comunica que les subvencions concedides per part de la Diputació, Govern Civil i Foment de Turisme que són de 25.000, 3.300 i 5.000 pessetes, respectivament. El Sr. Galmés Vives informa de l’estat en que es troba la recaptació que s’està fent a Son Carrió (Act. 20, 36)

El dia 10 d’abril del mateix any es duen a terme les primeres gestions per dit locutori: 1.- Acceptar l’oferta de D. Bartomeu Umbert Riera de cedir el dret per instal·lar el locutori públic a la planta baixa de la casa número 3 del carrer Calvo Sotelo i l’Ajuntament pagarà 100 pessetes mensuals de lloguer i 35 pessetes per electricitat. 2.- Això a partir del dia en que s’instal·larà el telèfon. 3.- El propietari autoritza a l’Ajuntament per fer les obres necessàries. (Act. 20, 40)

El dia 12 de març de 1957 , s’aprova el pagament de la factura del fil de telèfon cap a Son Carrió per 17.809’95 pessetes que va servir la Casa Lacamba de Barcelona. (Act. 20, 92)

Dia 14 d’octubre de 1964.- “Expone el Sr. Mascaró Puigrós que el propietario del edificio en que se halla instalado el teléfono ha decidido cesar en el desempeño de dicho oficio. D. Pedro Ballester Sard aceptaría instalar el locutorio en su domicilio, a base de unas 500 ptas. Mensuales de alquiler. Se acuerda hacer gestiones con la telefónica para convertir el locutorio en centralita dado que son varios los vecinos que quieren tener teléfono en su domicilio” (T. 1964) Aquesta proposició fou acceptada per la telefònica el dia 2 de desembre de 1964.

Dia 7 de setembre de 1966.-
“Se da cuenta del escrito presentado por el encargado del locutorio telefónico de Son Carrió, en el que expone que la cantidad que percibe en concepto de alquiler no alcanza a cubrir las molestias que dicho servicio acarrea. Por Secretaria se acuerda que el pleno de la Corporación, en sesión de 24 marzo de 1956 , contrajo el compromiso de proporcionar a la Compañía Telefónica local adecuado, con carácter permanente, para el locutorio y família encargada. Deliberado el asunto, se acuerda llevar gestiones, en orden a determinar el aumento del alquiler de 6.000 pts. Anuales, según contrato escrito el 18 de enero de 1965 con el actual encargado” (T. 19/11/65-08/10/75, 19v)

Dia 7 de juny de 1967.-
“Vista la instancia presentada por el encargado del locutorio de Son Carrió, D. Pedro Ballester Sard, por lo que solicita un aumento de 500 ptas. mensuales, del alquiler actual, con efectos de a partir del dia 17 de febrero del año en curso y estimando razonada la petición, dado el costo de la vida y el nivel de los alquileres similares… se acuerda acceder a lo pactado” (T. 19/11/65-08/10/75, 44v.)

A mesura que ha anat creixent el número d’abonats i facilitats per part de la telefònica. Son Carrió ja és un poble com tots el demés en relació en aquest tema.