Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

SANT PERE I SANT BERNAT.

EL SECRETARI DEL CAPÍTOL CATEDRAL DE MALLORCA CERTIFICA: Que el M.I. Mn. Sebastià Arrom Coll, va ser elegit pel Capítol catedral procurador major de la Confraria de Sant Pere i Sant Bernat per un trienni, el 9 d’octubre de 1999, i conseqüentment, manté aquest càrrec en l’actualitat.

I perquè consti on calgui, faig aquest certificat signat amb el segell del Capítol de la Seu de Mallorca, a 21 de juliol de 2001.

Signat: Pere-Joan Llabrés Martorell / Segells del Capítol i del Bisbat.

Don Lorenzo Alcina Rosselló, canónigo secretario del Consejo de Gobierno de la Cofradía de San Pedro y San Bernardo, con sede social en la calle San Bernardo nº 1 de esta ciudad de Palma de Mallorca.

CERTIFICO: Que en el libro de Actas de esta Cofradía, en la reunión celebrada el 6 de mayo de 1966, figura, entre otros, el siguiente acuerdo: “El Consejo de Gobierno acuerda por unanimidad que los edificios propiedad de esta Cofradía sitos en los número 1 y 3 de la calle de San Bernardo de esta ciudad de Palma, sean remodelados y agrupados para que se destinen a viviendas unipersonales de canónigos de la Catedral de Mallorca y a los fines propios de esta Cofradía”; Y para que conste donde convenga espido el presente que firmo y sello con el de esta Cofradía en Palma de Mallorca a veinticinco de julio del año 2001.

Signat: Don Sebastián Arrom Coll /// (Segell de la Confraria) /// Lorenzo Alcina Rosselló Canónigo-Procurador Mayor Canónigo-Secretario.

L’ESCRIPTURA DE COMPRA-VENTA OTORGADA POR GUILERMO MASSOT, MARGARITA MUNTANER MASSANET, Gabriel, Guillermo y Juan Massot Muntaner a favor del CAPÍTULO CATEDRAL DE MALLORCA.

INSCRIPCIÓ.- Tom 5378, Llibre 432 de Palma I, foli 161, finca Nº 9327-N, inscripció 5ª.

I 2.- URBANA.- Part determinada que consisteix en l’entresol de la casa senyalada amb el número 8 del carrer del Palau, illet cinc, de Palma, amb algunes dependències situades a la seva part inferior.

TITOL: Els pertany per terceres parts indivises (quadre dotzenes parts invidises a cadascun.

INSCRIPCIÓ. Tom 5372, llibre 431 de Palma I, foli 139, finca número 16.945, inscripció 2ª.

DADES CADESTRALS: Titular: GABRIEL MASSOT MUNTANER. Referència cadastral número 09900503-001. Número fix:111.551. Valor cadastral, aplicat a l’;any 1955: del sòl 3.684.455 pessetes; de la construcció: 2.902.903 pessetes; valor total: 6.587.455 pessetes.

La construcció íntegra, segons es dedueix, té una ANTIQUITAT superior als noranta anys.

El preu d’aquesta venda és la quantitat total SETXE MILLIONS (16.000.000) de pessetes.

La part transmetent declara haver rebut el preu total amb anterioritat a aquest acte, i concedeix total i eficaç carta de pagament per la quantitat expressada.

Es fa constar que, segons l’article IV.1, apartat “C”, de l’acord espanyol i la Santa Seu sobre Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, aquesa transmissió es troba exempta totalment dels impostos sobe succesions i donacións i transmissions patrimonials.

AJUNTAMENT DE PALMA

El Consell de la Gerència d’Urbanisme, a la cesió de dia 30.12.1997, prengué aquest acord:

Concedir llicència de REFORMA / AMPLIACIÓ conformament als plànols presentats i les condicions imposades per les normes posades del Pla General d’ordenació urbana vigent i les específiques fixades pels informes tècnics, als sol.licitants relacionats tot seguit, d’acord amb la titularitat i ubicació de cada cas.

CN 97/01776. CABILDO CATEDRAL DE MALLORCA, representat per SUAREZ YUGERA FRANCISCO, per a REFORMA D’UN EDIFICI a CE SANT BERNAT, 1 i 3, D’AQUESTA CIUTAT.

Aprovar les valoracions fetes pels serveis tècnics municipals, ateses les ordenances fiscals aplicables, i advertir als titulars de les llicències de la obligació de complir estrictament les condicions generals i les específiques núms..01, 03, 04, 07, 10, 12, 16, 17, 18 que en condicionen l’atorgament, les quals se’ls comunicaran annexades a la notificació.

El secretari. Rúbrica ilegible. Agustí F.. Estela Ripoll. Segell: AJUNTAMENT DE PALMA.

Palma 30.12. 1997.

FINCA DE PALMA SEC. I Nº 20102.

DESCRIPCIÓN DE LA FINCA

URBANA: Edificio destinado a Casa Sacerdotal para residencia de canónigos con frente o fachada a la calle Palau, donde està señalado con los números 8 y 10 del policia urbana, en Palma. Se compone de planta de sótano, con una superficie útil de DIEZ METROS Y SIETE DECÍMETEROS CUADRADOS, donde se ubica la escalera de comunicación con las plantas altas y cuarto para la instalación de la maquinaria de ascensor. Planta baja, con la superficie común útil de CIENTO OCHENTA Y UN METROS Y SESENTA DECÍMETROS CUADRADOS distri¬bui¬da en zaguán de acceso, núcleo de comunicación vertical, cuatro almacenes y un aseo. Y tres plan¬tas altas, con una superficie ùtil las dos primeras de CIENTO OCHETA Y TRES METROS Y CINCUENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS DE LOS QUE CIENTO SESENTA METROS Y CUARENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS son ocupados por tres viviendas y VEINTITRES METROS Y TRECE DECÍMETROS CUADRADOS por zonas comunes; en cada una de estas plantas se ubica el vestíbulo de planta, núcleo de circulación vertical y tres viviendas por planta del tipo A, B y C. La vivienda del tipo A con una superficie útil de SETENTA Y CINCO METROS Y OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS, distri¬buída en recibidor, sala comedor, cocina, lavadero, paso, dos baños y dos dormitorios; la vivienda del tipo B con una superficie útil de TREINTA Y CINCO METROS Y TREINTA I DOS DECÍMETROS CUADRADOS, destribuida en recibidor, sal comedor, cocina, aseo y dormitorio; y la vivienda del tipo C, con una superficie útil de CUARENTA Y NUEVE METROS Y VEINTISEIS DECÍMETROS CUADRADOS, distribuida en recibidor, sala comedor cocina, paso, baño y un dormitorio. La planta tercera tiene una superficie útil de CIENTO OCHENTA Y SEIS METROS Y OCHENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS de los que CIENTO CUARENTA Y CUATRO METROS Y DIECINUEVE DECÍMETROS CUADRADOS están ocupados por la vivienda tipo G, distribuida en recibidor, sala, comedor, cocina con despensa y lavadero, y tres dormitorios con sus baños; CATORCE METROS Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS por zonas comunes, vestíbulo de planta y núcleo de circulación vertical y VEINTIOCHO METROS

NARRACIÓ DE MN. BARTOMEU VAQUER.

Ja que són molts pocs els escrits que hi ha, he escoltat la narració del més antic de la casa per adquirir un poc més d’informació.

INAUGURACIÓ: “Es feu el dia 29 d’octubre de 2001. Es celebrà una missa solemne i un dinar al que assistiren :

1.- LES PRIMERES RELIGIOSES: Les missioneres “Missioneres”; fundades pel P. Francesc Palau: Les germanes Ofelia, Montse, Paula i Mercedes. Una d’elles era metgessa i feia feina a la presó.

2.- ELS PRIMERS RESIDENTS: Mn. Bartomeu Vaquer i la seva germana Agustina, Mn. Josep Sacanell i la seva germana Margalida, Mn. Sebastià Arrom, Mn. Sebastià Planas, Mn. Bernat Pou, Mn. Gabriel Adrover i la seva germana Catalina, i Mn. Damià Vidal.

3.- El Sr. Bisbe, l’arquitecte Sr.Gamundí i l’aparellador Sr.Bennasser.

Aportant la meva modesta opinió, crec que no estaria mal posar una senzilla placa i fer-ne una petita commemoració anual, ja que cap resident és conscient del fet.

Crec que no estaria mal que a algun lloc pertinent es recordi la data d’aquesta inauguració i també fer-ne memòria anual, simplement perquè en acudeixi l’idea de donar-ne gràcies a Déu.

INFERMERIA: Existia només l’edifici fins que Mn. Guillem Payeras i Mn. Jaume Cifre varen tenir necessitat d’anar-hi. Actualment hi ha sis auxiliars de clínica i un metge que ve un dia per setmana i m’han fer a saber que també ve un dia per la infermeria i sempre que el criden. Actualment el número de malalts atesos a la infermeria és de sis.

ALTRE PERSONAL: El Director, Mn. Joan Bauzà, la Gerent, Sra. Catelina Maria Crespi, dues cuineres, tres cambreres i quatre per neteja-bugadaria.

RELIGIOSES FRANCISCANES: Quan les Religioses que inauguraren la Residència no varen poder atendre aquesta mateixa, Mn. Bartomeu Vaquer va demanar a les Religioses Franciscanes, a les hores en Capítol, la seva cooperació i la resposta fou afirmativa encara que fos en certa reticència i l’acostumada oposició.

Les primeres en venir foren Sor Sebastiana Monserrat i Sor Àngeles Cicuéndez Verdugo el dia 03 de març de 2007, i el dia 07 d’agost, s’hi adjuntà Sor Maria Rigo Prohens.

Sor Sebastiana el dia 22 de juliol de 2010 fou destinada a Son Espanyol, venint Sor Francisca Fiol el 05 d’agost de 2010. Després de formar part d’aquesta comunitat durant set anys, Sor Maria Rigo fou destinada a la Comunitat de Calonge el dia 5 d’agost de 2013.

El dia 18 d’agost de 2013, procedent de Lluc, Sor Francisca Ribot s’adjuntà a aquesta comunitat i el dia primer de febrer de 2014 Son Ángeles Cicuendez fou destinada a Villanueva de Alcardete (Toledo), quedant la comunitat reduïda a dues religioses, fins que el dia 07 de gener de 2015, Sor Maria Mayrata, procedent de Bunyola, passà a formar part d’questa comunitat.

DEFUNCIONS: Fins el dia d’avui (21/03/2018) han mort en aquesta Residència, 25 sacerdots i 9 familiars dels mateixos.

DÉU FACI QUE TENGUIN EL REPÒS ETERN I QUE EN ELCEL ENS VEIGEM TOTS PLEGATS.