Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095927
Usuaris Avui = 25
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 57
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19

BENEDICCIÓ DE L’ESGLÉSIA
Dia 22 de setembre.-
“El Molt Ilustre D. Josep Sacanell, Canonge i Secretari de Cambra beneí l’església de s’Illot. El Sr. Bisbe que havia dit que faria lo possible per beneir-la s’hagué de traslladar a Menorca i no hi pogué ésser. Entre sa benedicció i sa missa el Sr. Sacanell llegí el decret de la erecció de la parròquia de s’Illot baix la titular de la Mare de Déu d’agost. Se beneí el sagrari i el copó, regalo de la família Guiscafré Ramis.
“D. Andreu Obrador, Diaca de Búger i Jaume Darder, minorista d’Ariany feren de ministres a D. Pep Sacanell. Assistiren amb ruquet D. Gabriel Frontera i D. Josep Bauzá. Hi vérem el Rector de Sant Llorenç, D. Llorenç Perelló, Párroco de i Vicari de Son Servera, D. Juan Font i Pere Pou, el Pàrroco de Sta. Catalina màrtir, Mn. Bartomeu Pascual, fill de Son Carrió, Mn. Lliteras, Mn. Menció Llull de Son Carrió, el Rector de Porto Cristo, el P. Antoni Bauzá, T.O.R., el P. Antoni Nicolau, T.O.R. Mn. Antoni Domenge, Mn. Juan Bauzá Bauzá de Vilafranca, el P. Lliteres, M.SS.CC., que casualment es trobava en un càmping acompanyant els estudiants de la seva congregació que havien aixecat en uns solars darrera l’església”
“Els padrins del sagrari foren Juan Guiscafré Ramis i Antoni Guiscafré Brunet. Els padrins de l’església: Miquel Umbert Mascaró i Catalina Pascual Umbert”

“Hi hagué un esplèndid vi d’honor a l’Hotel Cervantes, que és del pare del padrí del sagrari, per les autoritats que queden ressenyades a la crònica del diari de Mallorca el dia 27 d’aquest mes. Per tot el poble hi hagué galetes i confits. Va ésser una festa que fou molt concorreguda i avinguda”
Dia 23 d’octubre.- “Per fi arribaren les 10.000 ptes. concedides pe l’Ajuntament de Manacor a L’església de s’Illot. Alabat sia Déu”
Dia 29 d’octubre.- “Comença la vida parroquial. Se féu el primer bateig a la parròquia de s’Illot. És una nina dels propietaris de l’Hotel Playa Moreya a la que posaren el nom de Cristina. Per l’administració d’aquest sagrament se comprà una àmfora i una palangana de plata que costaren 11.000. El pares de la nova cristiana prometeren pagar-ho. S’estrenà també una capa pluvial blanca encarregada a les Germanes de la Caritat d’Artà per estrenar-la el dia de la benedicció de l’església”

Dia 6 d’octubre.- “A partir d’avui només se diu una missa els diumenges a les 6” Dia 10 d’octubre.- “Vaig rebre el nomenament de “Cura encargado” de la parròquia de l’Assumpta que duu la data del dia 8 d’aquest mateix mes i any. Aquest mateix dia vaig entregar a D. Josep Sacanell el dibuix del mural que per la titular de l’Església havia dibuixat el ceramista de Sóller Lluís Castaldo. El pressupost és de 75.000 ptes.”
“Ahir, acompanyat del germà Fr. Antoni i del de Vidrieras de Arte de Bilbao, D. Josep Lluís Cañada, vaig anar a s’Illot perquè aquest darrer mos fes un projecte de les vidrieres de s’Illot i son corresponent pressupost. Quedàrem que dels dibuixos del Sr. Ferragut sols mos quedaríem amb el que està a l’esquerra del absis entrant. Pel finestral de veïnat del presbiteri vaig suggerir una escena de Sant Pere pescador”


Dia 24 d’0ctubre.- “Vaig enviar al Ilm. Sr. Pro-Vicari General l’estat de comptes i una petició d’ajuda a la parròquia de s’Illot tal com m’havia dit en una entrevista que tinguérem dies anteriors quant li vaig anar a mostrar el projecte del mural que m’havia enviat en L. Castaldo. Aquest projecte ha estat ja encarregat en ferm degut a les paraules esperançadores d’ajuda econòmica que havia pronunciades el Pro-Vicari”
Dia 1 de novembre.- “Fills del Sr. Cañada de Bilbao per assumptes de vidrieres dels franciscans i algunes parròquies. M’han dit que duien els projectes de les vidrieres de s’Illot. Abans que res he parlat amb el Sr. Pro Vicari General per demanar-li què podríem fer tenint en compte el preu que aproximadament serien unes 120.000 pts. Me digué que podia encarregar les vidrieres, així que quan mos vérem amb el Sr. Cañada fou fàcil cloure el tracte. Dels projectes presentats dos foren acceptats, però les vidrieres col·locades abans del presbiteri en lloc de l’escena de la Sagrada Família dibuixàrem una escena de Sant Pere, en el mar de Galilea, més ambientada per una església de ribera”
Dia 2 de novembre.- “Els Srs. Cañada són acompanyats a s’Illot pel Rvd. D. Antoni Bauzà. Mos vérem a s’Illot i els vidriers prengueren mides dels finestrals, estudiaren les solucions per facilitar la ventilació amb les vidrieres, mos confirmarem amb l’escena petrina per una de les vidrieres. El Sr. David quedà encarregat del plànols de la casa rectoral i mos orientà amb la de l’ambó, les làmpares i l’ornat de les parets de l’interior”
“Vaig dir les tres misses de difunts de la diada i vingueren unes dues dotzenes de persones quan sentiren sa campana que tocava sa missa. Es possible que després de lo que hem tractat i acordat, el pressupost que pujava unes 125.000 pts., pugi una mica més”
Dia 10 de novembre.- “He començat a mirar com i qui podria fer el mapa de la parròquia. De moment he parlat amb el amitgers de Sa Gruta per comprovar fins a on arriben les terres que formen aquesta possessió: a la part de la mar me digueren que arriben fins a la part oriental de la costa de Cala Petita”
Dia 3 de desembre.- “En vista de que ni en Castaldo ni les Vidrieres d’art donen senyal de vida, els hi he posat una carta a cada un suplicant-los que se donin pressa a fi de que durant l’hivernada, quedarien col·locats el mural i les vidrieres”
“D. Juan Guiscafré me digué diumenge passat que encarregaria 50 cadires per l’església. No és un pla que m’agradi molt, però consider que no podent fer els bancs, la gent comença ja a tenir dret a poder-se seure quant ve a missa”

“Avui he donat a la filla del fotògraf Planas els clixés que se impressionaren el dia de la benedicció de l’església per un alemany convidat pel Sr. Sastre (Rafel) No són en realitat cap meravella, però és l’únic record gràfic que tenim d’aquella festa”


Dia 15 de desembre.-
“Avui els pàrrocos veïnats de s’Illot han firmat, d’acord amb el decret d’erecció de sa parròquia, el mapa que conté el seu terme parroquial. Tant Mn. Pedro Gelabert, pàrroco de Porto Cristo, com Mn. Gabriel Frontera, pàrroco de Sant Miquel (Son Carrió) s’han portat com a bons companys i han demostrat la seva més absoluta i completa conformitat. Un d’aquests mapes serà enviat a l’arxiu diocesà, el segon a l’arxiu axiprestal i el tercer se guardarà a la parròquia. Aquests mapes son deguts: un a n’en Mascaró Passarius i els altres dos a n’en Llorenç Gayá, de Vilafranca, estudiant finalista d’aparellador”

Dia 16 de desembre.- “Amb el Sr. José Falcón, successor del Sr. Ferragut i en David el delineant anàrem a s’Illot perquè estudiassin la solució del problema de la rectoria i alguns detalls de l’església que necessitessin retocar” Hi ha que dir que aquest seria el temps de la mort misteriosa del Sr. Ferragut i que el Sr. José Falcón Clotet feia feina en el seu despatx i del que en quedaria encarregat en els primers moments. Coincidí això amb la meva arribada a Son Ferriol i allà em volien fer creure que ja hi havia uns plànols del futur col·legi, cosa que no fou vera. Ja que no tenia cap compromís amb altre arquitecte, li vaig encarregar els plànols d’aquest col·legi, quan ja s’havia traslladat a l’Avinguda Argentina i, més tard, els de l’ampliació. Per tant, fou llarg i fructífer el contacte que vaig tenir amb aquest arquitecte, sempre obert a tot tipus de suggerències i atent a les necessitats de cada cas.

21 de desembre.-
“He entregat al Sr. Sacanell l’ofici notificant-li l’adjunta entrega del mapa de la parròquia i al Pro Vicari els dibuixos de les vidrieres”

23 de desembre.-“ Aprovats els dibuixos i el pressupost, he escrit a Vidrieras de Arte de Bilbao que procedeixin com més prest millor a la elaboració de dues vidrieres”

Dia 26 de desembre.- “Vaig assistir al funeral que a la parròquia de Crist Rei de Manacor es va celebrar en sufragi de l’ànima de Miquel Puiggròs Jaume, tinent batle de s’Illot de l’Ajuntament de Manacor. Hi assistí moltíssima de gent. Se prengué interès en lo de l’església i durant dos anys assistí a l’ofici que es celebrà a s’Illot el dia de la festa patronal i quant vengué l’hora de cobrar la subvenció de l’Ajuntament hi prengué molt d’interès. Que Déu el tenga a la seva santa glòria”

ANY 1969.- Dia 12 de gener.-

“Avui he mostrat als veïns de s’Illot els dibuixos dels bancs que per s’Illot fa alguns dies projectà D. Josep Falcón. He donat una copia al Sr. Guiscafré i una altra al Sr. Pascual Soler, el quals quedaren encarregats de mirar amb els fusters de Sant Llorenç el primer i amb els de Manacor el segon, lo que mos havien de costar i així podrem triar el qui ho fes millor i més barato. Així quedà descartada la compra de cadires”

Dia 14 de gener.- “He anat a recollir de la casa del Arquitecte Falcón els plànols de la rectoria de s’Illot. A la vista d’aquests plànols se veu clarament que s’ha tret molt de partit del terreny disponible per rectoria. Té sala despatx, sala menjador, cuina garatge, dues sales d’abillament i 4 dormitoris”

Dia 19 de gener.- “En Pascual Soler mos dugué el pressupost dels bancs que és: llenya de nord vella, cada banc val 3.800 pts., en fusta d’Oregon: 2.900. D. Joan Guiscafré mos digué que els fusters que havia consultat li digueren que estaria cada banc en 2.500 pts., però sense reclinatori. Se parlà també d’una butaques procedents d’uns que ho retiraven per antiquats. Veurem que convé fer”

Dia 28 de gener.-He mostrat al Provicari i al Sr. Sacanell el finestral de damunt el portal d’entrada de l’església de s’Illot que en Lluís Castaldo entregà el dissabte passat dia 25. Els ha agradat i el Sr. Sacanell se cuidarà de l’aprovació que necessita de la corresponent Comissió d’Art religiós. El Pro-Vicari m’ha dit que juntament amb els plànols de la rectoria s’havien de projectar les habitacions pel Vicari que el dia de demà pugui ésser nomenat. L’observació m’ha paregut justa i per això de la Cúria me’n he anat als estudis del Sr. Falcón i he explicat la cosa a n’en David el qual ha quedat en estudiar de prim compte aquest assumpte que dit sia en tota veritat té bastants dificultats tècniques”
Dia 3 de febrer.- “Arribà la carta en data del 31 del mes passat en que Vidrieras de Arte me fa a saber que pensen venir a col·locar els finestrals de s’Illot dins la segona quinzena de març”
Dia 6 de febrer.- “Obtinguda l’autorització de la Comissió de Litúrgia i Art religiós, he escrit a n’en Lluís Castaldo per dir-li que tir endavant en la realització del finestral de damunt el portal d’entrada. He presentat el projecte de la rectoria i vicaria de s’Illot al Pro-Vicari General. A primera vista sembla que el projecte del Sr. Falcón no està mal. He proposat llevar la cotxera i posar una porxada que servesca els dies feiners pel cotxe i els diumenges per tenir ombra els qui han de oir missa i no càpiguen dins l’església”
Dia 8 de febrer.- “El Sr. David Torres Pérez m’ha donat los dibuixos del segell parroquial de concepció moderna però no estrident, de forma quadrada. De tot lo que fins ara s’ha projectat per la parròquia és lo primer que s’ha cobrat. El Sr.David ha vist el projecte del Sr. Castaldo per la vidriera de ciment armat que ha d’anar damunt el portal d’entrada. Com que no li agrada del tot me manifesta el desig de fer-hi gratuïtament algunes modificacions que segurament el millorarien”

Dia 9 de febrer.- “Quedàrem amb els Srs. Guiscafré, Soler i Fuster en que els fuster de Manacor Juan Riera que faci les portes de l’església i encarregarien de fer els bancs de llenya de nord, d’acord amb el pressupost de 2.900 pts. cada un. De moment se’n farien 7: 3 a compta de la Junta de Veïns, i 4 més a compte de cada un d’ells: dels Srs. Guiscafré, Fuster, Soler i Juan Amengual”
Dia 2 de març.- “Avui s’ha presentat sa primera parella per fer-se nuvis. Ella fa quatre anys que viu a s’Illot i és la filla dels propietaris de l’hotel Punta Amer; nom Francisca Sintes Capó. Ell és un llorencí que nom Miquel Serra Melis. Pensen casar-se allà devers passat Pasco”

Dia 9 de març.- “Avui he anat a recollit de la Casa Mir el segell de la parròquia dibuixat per Sr. David i aprovat pels Srs. De la Cúria. Dibuix i realització ha costat 675 pts.”
Dia 17 de març.- “He escrit a Bilbao i a Sóller per dir-los que facin els possibles per avançar els seus treballs ja que ahir els promesos me digueren que havien resolt casar-se a l’església de s’Illot”.

Dia 22 de març.- “És la data que du la contestació de Vidrieras de Arte de Bilbao comunicant-me que les dues vidrieres estan ja acabades i que les posaran en camí la setmana vinent” Foren embarcats cap a Ciutat el dia 8 d’abril dins 12 caixes. “En Castaldo vingué a veurem aprofitant que sa mare havia de ser reconeguda pel metge. El mural està bastant avançat: ja n’ha fet varies cuites. El finestral va més enrera”
Dia 26 de març.- “Avui he dut al Pro Vicari General el plànols de la Rectoria i Vicaria. Han quedat aprovats. Hem parlat de la pròxima col·locació de les vidrieres i ha mantingut la promesa de donar-me una forta quantitat per pagar-les. Hem parlat de l’amortització de les 68 mil pessetes que tenc bestretes però no hem fitxat res en concret”

Dia 31 de març.- “He vist els germans Bou de Manacor. M’han promès que tendrien llests el bancs de s’Illot el dijous sant”. S’estrenaren aquests set bancs el dia 7 d’abril, el dia de la celebració del primer matrimoni”.
Dia 7 d’abril.- “Se va celebrar a les 11 el matrimoni de Miquel Serra Melis i Francisca Sintes Capó. Va ploure tot lo dia i les goteres de l’Església desmereixeren sa festa, però no molestaren gaire degut a que en general totes estan al final del rost que du el sotil. Les monges de Sant Llorenç que són les conegudes de la núvia s’encarregaren de adornar l’església i el quedà bé. El domàs vermell que cobria l’absis realment feia festós i l’imatge del Cor de Jesús posada damunt un pedestal de ferro no desentonava. Dita imatge era temps enrera del capellà Bernat de Vilafranca”

Dia 15 d’abril.- “El camió de transports de Vilafranca traslladà des de el moll de Ciutat a l’església de s’Illot les 12 caixes que on venia tot lo de les vidrieres de la Casa de Bilbao, i el mateix dia al capvespre arribaren també a s’Illot D. José Luís Cañada amb la seva esposa, el seu fill i els operaris Hilari Esteban Rojo, muntador de les vidrieres i Francesc Quirós, muntador de armadura metàl·lica, per començar tot d’una a muntar les vidrieres. El diumenge anterior havia parlat amb en Gaspar i en Gomila perquè el primer posàs un manobre a disposició del bilbaïns i el segon cuidàs de que aquests tenguessin corrent elèctrica per les soldadures que s’haguessin de fer. Els bilbaïns quedaren allotjats a l’hotel Cervantes”
Dia 18 d’abril.- “Mn. Bartomeu Vaquer me dugué un pagaré preparat per l’Ilm. Pro Vicari General per valor de 150.000 pts. que el mateix capvespre el vaig donar al Sr. Cañada. La factura era de 155.459 pts.. Hi vaig posar de la meva butxaca les pessetes que faltaven i així vaig complir la promesa de que el finestrals quedarien pagats tan aviat estiguessin col·locats”
Dia 20 d’abril.- “Vaig cobrar 3 bancs que D. Joan Guiscafré prometé pagar-me en nom de l’associació de veïns, un altre que n’havia promès en nom de la família, els germans Soler Santandreu me donaren dels doblers per un altre i mon nebot Juan Amengual me n’havia pagat un en la darrera visita que mesos enrera havia fet a sa mare. El mateix dia vaig donar 20.300 pts. a mon nebot Salvador Bauzá perquè pagàs al taller de Joan Riera la factura dels 7 bancs que tenim a l’església”
“És ben ver que l’aspecte de la casa del poble de Déu amb els bancs i els finestrals ha canviat totalment d’aspecte. Ara lo que importa és que en Castaldo se doni una mica de pressa en acabar el mural a l’absis i la claraboia de damunt el portal”

MARES DE DÉU I ALTRES OBJECTES

Tot el que conta Mn. Bauzá encara m’ha succeït a mi no fa massa temps. Per desgràcia la gent, fent a vegades un gran esforç, resulta que després és quasi inútil, no necessari i quasi fa nosa a l’església, perquè l’art religiós ho prohibeix a causa de que no entona i moltes vegades hi fa es ridícul dins el temple. Naturalment que la gent ho fa en tota bona voluntat, però mai per mai el temple es pot convertir amb una col·lecció de coses religioses, fruit de capítols personals de poc gust artístic a causa de que no han rebut la formació per això.

Dia 20 d’abril.- “Una jove d’uns 18 anys, de la península, ha vingut abans de la missa, amb una petita imatge de la Mare de Déu del Carme per l’església. ¡Pobre gent! Li haguera pogut fer una mica més de cas. És segur que li hauria costat un bon sacrifici i lo trist és que no la podem posar a l’església. Diumenge qui ve, si Déu ho vol, faré un devot auditori demanant a la gent que, per amor de Déu, no comprin res absolutament per l’església que abans no hagin consultat amb el Pàrroco, perquè de lo contrari s’exposen a que mai vegin a dins l’església el regalo que segur el havia costat un gran sacrifici” “A dins la sagristia ja hi tenim una Mare de Déu de Lourdes que en Pere Juan volia que fos la titular de la parròquia, perquè a s’Illot quant no hi havia més que unes poques cases, l’havien comprada entre tots i davant ella a can Pere Juan, se reunien algunes ocasions per resar el rosari i per fer el mes de Maria. Això és, , el menys, lo que hem digué diferents vegades en Pere Juan (a) estrellita quan se convencé de que estaven decidits a acabar les obres de lo que se projectà com Oratori de s’Illot”

Dia 27 d’abril.- “Després de sa missa a casa de Enric Dantés, rus de naixement i amb nacionalitat espanyola, catòlic de religió, per beneir-li el Bar”

Dia 8 de maig.“Vengué a veure’m en Lluís Castaldo. La gran notícia que em donà fou que ja estava llest el mural de s’Illot. La claraboia ha sofert un retràs degut a la dificultat que tengué per importar el vidres que necessita”
Dia 11 de maig.- “Anà a dir missa a s’Illot mon nebot Juan”.

Dia 24 de maig.- “Vaig anar a Sóller. En Castaldo mos tengué estès en terra el mural de l’Assumpta. M’agradà molt. El trob una autèntica obra de d’art que alguns possiblement discutiran, però que la majoria haurà d’acceptar pels seus mèrits artístics”.
Dia 25 de maig.- “Altra volta la febre pujà i no sentint-me amb forces per anar dir missa a s’Illot, vaig demanar a mon nebot que me suplís, cosa que feu de molt bon gust” “Havíem pensat col·locar el mural i la claraboia la setmana després de la festa de la Sma. Trinitat, però la incidència de la festa del Corpus aconsella deixar-ho per l’altra setmana a fi de no entorpir les funcions religioses”
Dia 13 de juny.- “Han quedat col·locats el finestral del portal d’entrada i el mural. En Castaldo dirigí la col·locació. Tant una peça com l’altra són autèntiques obres d’art; però pel meu gust se’n du la palma el mural”
Dia 15 de juny.- “Per primera vegada els fels que venen a missa han vist el mural. He de confessar que he sentit pocs comentaris, però els pocs ha estat per elogiar i uns estrangers romans s’hi han entusiasmat”
Dia 17 de juny.- Vaig entregar 30.000 pts. a conta a Lluís Castaldo pel mural”
Dia 29 de juny.- Amb la deguda autorització hem començat l’horari d’estiu que és: Missa vespertina valedora pel diumenge a les 9’30 h. Els diumenges missa a les 9 del matí i a les 6 del capvespre”
La campanya del sobre de 1968 donà la següent col·lecta: 24.810’50 pessetes.
La campanya del emblemes fou de 1.541’30 pessetes.

Les joves de Son Carrió que aquesta vegada ajudaren a la campanya del sobre foren: Antònia Frontera, Maria Genovard, Margalida Genovard, Maria Vives, Francisca Santandreu, Damiana Melis, Miquela Llodrà, Francisca Galmés i Antònia Guiscafré.

Crec que aquí acabà la missió dels carrioners i també la meva: Hem contribuït a la construcció del temple i a conservar el fet històric.
Foren els primers rectors Mn. Joan Dalmau Casellas, nomenat el 10 d’abril de 1970, fins al 29 de juny de1989, en que ho fou Mn. Llorenç Galmés Juan, rector actual. Entre els anys 1990-91 s’edificà la casa rectoral i demés dependències per a catequesi i altres activitats amb un cost d’uns 20.000.000 de pessetes.

El dia de la patrona de la patrona de 1997, es posà a veneració pública la nova talla de l’Assumpta que realitzà “el Cristet” de Manacor i que regalaren les associacions de veïns, nàutica i hotelera.

ENHORABONA A TOTS ELS QUI HI TRABALLAREN I LA MANTENEN.
LA VERGE ENS ESPERA EN EL CEL.
MOLTS D’ANYS PER A TOTS.