Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095929
Usuaris Avui = 27
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 109
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19

PREPARANT LA DELIMITACIÓ DE LA NOVA PARRÒQUIA

Dia 20 de novembre de 1967.- “D’acord amb el M. I. D. Juan Bautista Munar vaig anar a s’Illot. Dinarem amb D. Juan Guiscafré a casa del qual mos varen convidar i fórem ben rebuts i ben tractats. Unes sopes de matances bones de bon de veres. Parlarem de la nova Rectoria de s’Illot i Mn. Munar Delegat Episcopal per les noves Rectories suggereix l’idea de que el President de la junta de verins de s’Illot fes al Sr. Bisbe la petició formal de l’erecció de la parròquia de s’Illot. A Porto Cristo hi trobarem Mn. Pedro Gelabert i Mn. Gabriel Frontera i amb ells concretarem quins podrien ésser els límits de la futura parròquia: la carretera del Port de Manacor a Son Servera, la mar i les possessions de Sa Gruta i Sa Coma. Tot va anar beníssim i no ni hagué de moment cap emperò”

Dia 23 de novembre.- “Vaig presentar a D. Juan Guiscafré l’esborrany de la instància al Sr. Bisbe per la erecció de la parròquia de s’Illot, segons les indicacions que, de paraula, m’havia suggerit Mn. Juan Bautista Munar. Dia 26 el Sr. Guiscafré la llegiria a la reunió de la Junta de veïns per manifestar-les i demanar la seva aprovació”
“Avui mateix el fuster de Manacor Juan Riera del carrer d’Antoni Durán m’ha presentat la factura de les portes que suma 20.020 pts.”
Dia 11 de desembre.- He donat al Ilm. Sr. Pro Vicari General la instància firmada pel Sr. Guiscafré i en Salvador Bauzá i informada per mi mateix, en la qual se demana al Sr. Bisbe que instrueixi l’expedient oportú perquè s’erigesca la parròquia de l’Assumpta de s’Illot. Quedarem que probablement dia 18 d’aquest mes aniríem a s’Illot per veure les coses com són en realitat. Li vaig demanar que la Caixa Diocesana mos fes un emprèstit de 100 a 200.000 pts…..i, al revés de Mn. Gabriel Cabrer que havia dat un no absolut per falta de fondos, me donà esperances de que en la reunió que s’ha de tenir allà als voltants de dia 21 d’aquest mes, apoeria aquesta demanda meva”
Dia 18 de desembre.- He acompanyat al Ilm. Pro Vicari General a s’Illot perquè pogués contemplar l’estat de les obres de l’església i moure-li el cor per tal de que mos doni sa mà a l’hora de distribuir el capital destinat a la construcció de parròquies. Confirmà de part seva la promesa feta anteriorment i semblà satisfet de les obres fetes.” “A finals de desembre me vaig posar amb contacte amb l’Ilm. Pro Vicari General i aguantant-me les esperances fetes diferí dar-me notícies concretes fins a mitjan febrer.” “Així que tancam l’any 1967 amb més de 250.000 pts. De deute, però amb l’esperança d‘aconseguir un emprèstit de Caixa Diocesana”.

ANY 1968 Dia 18 de febrer.-
“Amb un any de retràs he cobrat les 12 mil pessetes de l’emprèstit que feu el tio Antoni Gayá a son nebots Maria Bauzá i Antonia Nicolau, l’any 1961. Queden ingressades entre els donatius per l’església de s’Illot”
Dia 22 de febrer.- Vaig adreçar a l’Ajuntament de Manacor una instància demanant una ajuda econòmica per pagar les portes de l’església de s’Illot. Vaig interessar en l’assumpte el metge resident Sr. Lliteras que té un germà en l’Ajuntament de Manacor, un tio concejal i és amic d’alguns concejals més. La instància la vaig posar en mans del concejal Sr. Mascaró, encarregat de s’Illot”
Dia 8 de maig.- “L’Ilm. Sr. D. Juan Bta. Munar, Vicari Episcopal per les noves parròquies m’entregà 5 oficis per entregar respectivament als Ajuntaments de Manacor i Sant Llorenç i a l’Arxiprest de Manacor i als Rectors de Sant Miquel i Porto Cristo, interessant a uns dates de població i als altres conformitat amb la demarcació de la nova parròquia de s’Illot i dates de la població”
Dia 19 de maig.- “Na Bàrbara Sastre, germana de Mn. Juan Sastre (q.e.p.d.) ex-ecónom de S’Alqueria Blanca me regalà per l’església de s’Illot un calze i 2 casulles semigòtiques (blanca i verda) com a manda pia de son germà, al cel sia”.
Dia 24 de maig.- “Mn. Montserrat Binimelis, Arxiprest de Manacor em dóna la conformitat amb el projecte de parròquia de s’Illot. Vaig anar a Son Carrió i vaig deixar-hi a la parròquia l’ofici de Mn. Juan Munar per ell i pel de Porto Cristo. Eren a fer una bulla. Els oficis pels Batles de Sant Llorenç i Manacor els vaig presentar divendres passat a D. Juan Guiscafré Cabrer per interessar-los perquè recollís personalment la contesta. Vàrem començar la tasca de esmolar les rajoles de l’església. He sabut que dia 18 varen començar a celebrar missa el capvespre a s’Illot”
Dia 28 de maig.- “He remés a D. Juan Bautista Munar els informes que són favorables per l’erecció de la parròquia de s’Illot, de l’autoritat eclesiàstica que en aquest cas són: l’Arxiprest de Manacor i els Pàrrocos de Son Carrió i Porto Cristo”
Dia 27 de maig.- “Vaig cobrar les 30.000 pts. Que pel desembre passat me prometé el M.I. Sr. Pro Vicari General. ¡Alabat sia Déu! El dia de Sant Pere es camió de Can Mut mos traginà a s’Illot ses calaixeres que mos havia fet en Guillem Estrany Mestre (a) Vinagrell”
Dia 16 de juny.- “Es començà a dir sa missa de les 8 del matí. Aquest mateix diumenge funcionaren 3 ventiladors que s’havien instal·lat prèviament perquè digueren que en diumenges anteriors havien hagut de treure de l’Iglesias varies persones acubades.
Dia 21 de juliol.- “Aquesta setmana passada un sacerdot irlandès celebrà missa a l’Iglesias de s’Illot. S’hospedava a l’hotel Peymar, Rev. Sr. Jean Tiernan CC- Ballimote.- Co. Sligo, Irlanda”
Dia 1 d’agost.- “Vaig enviar una instància al Sr. Pro Vicari General demanant autorització per fer un emprèstit a la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de les Balears”
Dia 14 d’agost.- “Avui ha firmat el Pro Vicari General la concessió per fer un emprèstit de 100.000 pts a la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Balears”
Dia 15 d’agost.- “Varem estrenar la làmpara que penja damunt l’altar i poguérem posar amb moviment els ventiladors gràcies a la benevolència del veïnat que mos cedí gratuïtament la corrent. Al frontis de l’església ahir quedaren clavades les lletres “Casa del poble de Déu” Crec que hi fan bo i que quedaren bé. Del campanar sobresurt la creu de ferro que com les lletres feren mos germans ferrers”

Dia 18 d’agost. “Se varen donar a les joves de Son Carrió els sobres i la carta del Sr. Rector de dita parròquia per repartir-les entre els estiuejants iniciant-se així la campanya del sobre d’aquest any”

Dia 25 d’agost.- “Se feu missa solemne que digué D. Basili de Pablo, canonge Arxiprest de Albacete. Li feu de diaca Mn. Antoni Bauzá, Capellà del Ministeri de Marina i Mn. Josep Bauzá predicà l’homilia. Se feien ses festes des poble. Hi assistí un representant de l’Ajuntament de Manacor i una representació de la junta de veïns de s’Illot i del hotelers i l’església estava plena de fels que pogueren seure en els moments indicats de sa missa, gràcies a que els organitzadors de les festes mos deixaren un centenar de cadires”

“Avui D. Joan Guiscafré com a President de la junta de veïns de s’Illot i Mn. Josep Bauzá, com encarregat de l’església de s’Illot han firmat una pòlissa de 100.000 pts. de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de les Balears a favor de l’Oratori de s’Illot” “He mirat els Sagraris que ofereix la casa Raventós per atendre les indicacions fetes per D. Juan Guiscafré el qual m’ha manifestat que la seva senyora vol fer aquest obsequi a la futura parròquia de s’Illot”

Dia 30 d’agost.- “M’entregaren 95.850 pts. líquid del emprèstit de 100.000 pts. fet a la Caixa d’Estalvis. Venciment: 29 d’agost de 19872. Interessos 28-11-1969. Qui se cuidà d’arreglar tot lo d’aquest emprèstit fou D. Antoni Rosselló, delegat de la Casa que aquesta entitat té a Pollença. ¡Alabat sia Déu!”
Dia 6 de setembre.-“Vaig veure el Sr. Bisbe i me prometé, si no se presentaven obstacles, beneir sa església de s’Illot. Parlarem de l’assumpte amb so Vicari i provicari General i amb so Secretari de càmare per concretar lo de sa benedicció i lo de l’erecció en parròquia de l’urbanització de s’Illot”

Dia 8 de setembre “Vaig comunicar sa notícia de sa benedicció de l’església per dia 27, quart diumenge de setembre”
Dia 16 de setembre.- “El secretari del Bisbe, Sr. Alzina, confirmà sa anada a s’Illot del Sr. Bisbe i D. Josep Sacanell me prometé dirigir sa cerimònia de sa benedicció i me digué tot lo que necessitaríem per dita cerimònia”
Dia 17 de setembre.- “Quedàrem amb so Rector de Son Carrió en que la Junta veïns convidaria per la festa a les autoritats civils i que ell convidaria a tots els Rectors de l’encontrada i a tots els sacerdots nadius de Son Carrió i finalment concretàrem la part de música que se cantaria durant sa missa” No és que jo en tengui cap queixa referent en aquest punt, però hi ha que dir que aquesta convidada no se me va fer extensiva. El dia de la celebració del centenari de la parròquia de Son Carrió Mn. Joan Puigrós em comunicà que tampoc ell fou convidat a dita cerimònia. No vol dir això que tampoc ell es sentís gens molest però… la historia és la historia.
“La campanya del sobre d’aquest any sumà 24.801’50 pts. Beneïu, Senyor, a totes les famílies que amb els seus donatius permeten aixecar aquest temple pel vostre culte”
Dia 17 de setembre.- “He escrit al Batle de Manacor demanant-li, en vista de l’acord de l’Ajuntament de indemnitzar a l’església per haver tirat en terra la capella del cementeri, que mos ajudi a l’església de s’Illot d’acord amb la instància de dia 22 de febrer pròxim passat.