Contactar amb l’autor

Escull el teu idioma

Últims Articles

Enllaços de Interès

Categories (Actuals)

Visites a la Web

095927
Usuaris Avui = 25
Usuaris Ahir = 59
Paginas Vistas Avui = 49
Usuaris en Linea = 1
Direccio IP : 54.80.188.87
Data Servidor : 2018-10-19

PRIMERA PEDRA I PRIMERA MISSA.
Dia 4 d’agost de 1963.- Aquest dia es posà la primera pedra i Mn. Bauzá ho conta així: Dia 4 d’agost de 1963, per concessió del Sr. Bisbe, l’Ilm. Sr. Vicari General, D. Francesc Payeras, beneïa i col·locava la primer pedra del nou temple de s’Illot que quedava dedicat a Maria Santíssima en el misteri de la seva gloriosa Assumpció a los cels. En aquesta funció religiosa se llegí el següent document que deixaren encimentat davall la primera pedra:
4 de agosto de 1963. Acta de bendición y colocación de la primera piedra del Oratorio de s’Illot. En el nombre de la Santísima Trinidad. Amén. En la urbanización de s’Illot de Cala Moreya, del término municipal de Manacor, diócesis de Mallorca, provincia de Baleares, siendo las diez y nueve horas i treinta minutos del dia 4 de agosto de mil novecientos sesenta y tres, dominica novena después de Pentecostés, siendo el año primero del Pontificado de nuestro Santísimo Padre el Papa Pulo VI, el octavo de nuestro venerable Prelado, Ecmo. i Redmo. Sr. D. Jesús Enciso Viana, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de esta Diócesis, Jefe del Estado Español el Excmo. Sr. Francisco Franco Bahamonde, Gobernador de la provincia de Baleares el Excmo. Sr. D. Plácido Alvarez-Buylla y López Villamil y asistiendo el Muy Rdo, D. Monserrate Binimelis Galmés, Arcipreste de Manacor, el Muy Ilustre Sr. Alcalde de la misma ciudad D. Jorge Servera Pont, el Rdo. Sr. Cura Ecónomo de San Miguel (Son Carrió), D. Gabriel Frontera Martorell, así como representantes del clero secular y regular y gran concurso de feligreses, actuando de Secretario el Rvdo. D. José Bauzá Gayá, Pbro. Personados todos en el solar destinado a Oratorio para los veraneantes de s’Illot, que tendrá por titular a la Santísima Virgen María en su misterio de la Gloriosa Asunción a los cielos, el Ilmo. Sr. Vicario General de Diócesis, D. Francisco Payeras Mulet, revestido de los ornamentos litúrgicos procedió a la bendición solemne y colocación de la primera piedra de dicho Oratorio, según el ceremonial litúrgico, siendo padrinos D. Rafael Umbert y su esposa, donantes del solar donde se ha de construir el Oratorio. De todo lo cual se extiende por duplicado la presente acta; un ejemplar de la misma ha sido depositado en la Primera Piedra, y el otro ejemplar de la misma será guardado en el Archivo parroquial, firmándolas el Ilmo. Sr. Vicario General y Autoridades conmigo el Secretario. De que certifico. Francisco Payeras, Vic. General, Motserrate Binimelis, Arcp. Fr. Antonio Bauzá Gayá, T.O.R. Gabriel Frontera, Ecmo., Antonio Domenge, Pbro., Juan Mascaró, Juan Puigrós, Diac., Rafael Umbert, Isabel Mascaró, Gaspar Oliver, Andrés Gomila, Rafael Umbert. De que doy fe. El Secretario, José Bauzá, Pbro.

Segueix contant Mn. Josep com després de la col·locació de la Primera Pedra “ de baix de la qual se posà l’acta esmentada i algunes monedes de circulació legal en la actualitat, el Rvd. D. Josep Bauzá, en un altar improvisat en el solar de lo que ha d’ésser església, digué la primera missa de s’Illot, amb gran satisfacció i alegria de tots els assistents. Fou una missa comunitària recollida i emocional i la dirigí el Diaca de Son Carrió, Mn. Joan Puigrós. En la col·lecta el Rev. Sr. Gabriel Frontera recollí 1.871’50 ptas. El Vicari General en un bell parlament explicà el significat de la Pedra i animà a començar tot seguit les obres”
Dies 13 i 14 d’agost.- “Els dies 13 i 14 d’agost, se feren a s’Illot unes festes amb motiu de la benedicció i instal·lació de l’electricitat, i aprofitant la invitació del principal propulsor de les festes, D. Manuel Fuster, parlaren pel micro instal·lat en el Bar Adrover, Mn. Josep Bauzá i Mn. Bartomeu Pascual, natural de Son Carrió i estiuejant de s’Illot, animant als illoters a començar tot seguit les obres de l’església, La cosa s’anà animant de tal manera entre la gent concentrada pels voltants del Bar Adrover entretinguda a contemplar els números ‘aquàtics’ del programa de les festes, que D. Manuel Fuster, pogué citar als homes de bona voluntat per fer dues hores de feina el dia 17 de 8 a 10 del matí i lograr avançar tot lo possible ses escombres” Mentrestant Mn. Josep Bauzà aconseguia –vencent no poques dificultats- que el Sr. Bisbe concedís permís per dir missa a les 7’30 de la tarda en el solar de l’església fins dia 1 de setembre.

Dia 16 d’agost.- “El mestre d’obres, Gaspar Oliver, amb l’ajuda de D. Andreu Gomila, Mestre Nacional, de Mn. Josep Bauzá i de l’amo en Rafel Umbert, marcà els fonaments i l’endemà, a l’hora senyalada se presentaren per fer feina els veïns de s’Illot que a continuació s’esmenten, presidits pel Sr. Ecónom de Son Carrió, el Rv. D. Josep Bauzá i el Rev. D. Bartomeu Pascual que cuidà de que els obrers poguessin netejar de pols les gargamelles amb unes botelles de conyac i d’anís. I ja ho crec que foren ben rebudes i obsequiades. No en quedà ni una gota per necessari”
No posaré els treballadors per així com els anomena Mn. Bauzá, sinó que els inscriuré per pobles per no repetir tantes vegades el mateix poble. Deixa ben advertit Mn. Josep que pot ser molt bé n’hagi deixat alguns sense nomenar, “però Déu els te escrits en lletres d’or”
Manacor: “Andreu Gomila, mestres nacional, Miquel Febrer, Rafel Llull, Andreu Servera, Miquel Ramis, Miquel Ramírez, Joan Parera, Cristòfol Pastor, Joan Riera, Joan Mas, Miquel Veny, Joan Suñer, Rafel Febrer, Pere Salas, Joan Gomila, Joan Morey, Onofre Picornell, Bernat Artigues, Pere Febrer, Bernat Parera, Llorenç Mas, Antoni Miquel, Gabriel Jaume, Pere Mascaró, Antoni Millas i família, Jeroni Galmés, Bartomeu Riera, Rafel Sastre, Gaspar Oliver”.
Son Carrió: “Rafel Umbert, Rafel Genovard, Jaume Sansaloni, Jaume Umbert, Miquel Umbert, Joan Llodrá, Andreu Riera”. Altres: “Antoni Gomila de Barcelona, Gabriel Sancho de Palma, Llorenç Galmés de Sant Llorenç, Jean Leroux de França i Miquel Jaume de Vilafranca

“El capvespre del mateix dia 17, es feren 2 hores més de feina i quedà concertat que el diumenge dia 18 de 7 a 9, se seguiria el treball per veure si quedaria resolt tot lo referent a les escombres. Dugueren sa pastadora ‘hormigonera’ del mestre d’obres Gaspar Oliver i com no podia dar abast a la gent que se presentà, acudiren al mestre d’obres Montserrat Pascual que també mos cedí la pastadora i gràcies a la bondat de l’electricista Gomila, entusiasta també de tot lo de s’Illot, mos empalmà tot d’una la pastadora a la corrent i se veia llenegar el regueró de pastat per les escombres que era un bé de Déu”
“Se feren unes fotos perquè quedés memòria gràfica d’aquestes obres fetes dia 17 d’agost de 1963, però amb tan mala fortuna que, havent quedada per descuit la màquina fotogràfica damunt l’altar quant es retiraren de la feina, qualcú perquè no passàs sa nit a sa serena , la se’n dugué… i encara la guarda”

Dia 18 d’agost.- A les 9 del matí, després de dues hores de feina, quedaven acabats, gràcies a Déu, els escombres i per anunciar-ho als estiuejants s’amollaren uns quants coets. A sa missa vespertina pogué veure la gent que s’havia començat de bon de veres i el celebrant, Mn. Josep Bauzá pogué anunciar que la recaptació de les joves, segons els contes de l’Ecónom de Son Carrió sumava unes 21.000’00 ptes.”

“Els tres sacerdots que prenen cartes en les obres de l’església de s’Illot (Mn. Gabriel Frontera, Mn. Josep Bauzá i Mn. Bartomeu Pascual) acordaren enviar un ‘saluda’ a cada casa de s’Illot per tal de recaptar donatius per començar les parets tota vegada que fins el moment sols s’ha omplert lo que se cavà per fer ses escombres o fonaments. Davant l’impossibilitat física de tenir els impresos (anàvem contra rellotge per no perdre lo èxit de la recaptació) Mn. Pascual amb una impremta de mà improvisà uns sobres i papers invitant a fer un donatiu per les obres”

Les joves col·laboradores en repartir i recollir els sobres foren: Catalina Suñer, Magdalena Oliver, Monserrat Pascual, Catalina Febrer, Catalina Llinás, Maruja Fernández, Magdalena Ballester, Marianela Sancho, Paquita Fernández, Isabel Valenzuela. Repartiren el dissabte 161 sobres i el diumenge, abans d’anar al bany, en recolliren 128.
El resultat de la recollida fou el següent: Un de 4.000 pessetes (Mn. Josep Bauzá), un de 5.000 (Direcció de l’hotel Peymar), 3 de 1.000; 4 de 500; 5 de 200; 30 de 100; 5 de 50; 2 de 25; i 4.400 pessetes d’anònims. El total donà: 22.441’50 pessetes.

ANY 1964.- Dia 14 de juliol.-
Altra vegada comença la feina per seguir les obres ja començades. És possible que algunes vegades sigui bo fer un descans i altres no convengui fer-ho, però aquí és ben segur que era obligat fer l’aturada donat el cas de que a l’hivern pràcticament no hi havia gent. No obstant, segons conta Mn. Josep, no s’havia perdut el temps de tot: “No s’havia posat cap palada de ciment des de el Sbre. de l’any passat. Lo únic que s’havia avançat era que tots els maressos que, segons els càlculs del mestre d’obres, eren necessaris per fe l’Oratori s’havien ja acaramullat en el solar. La factura d’aquest mares pujava 13.596 ptes.”

“En el setmanari manacorí “Arriba” de dia 20 de juny sortí el primer d’una sèrie d’articles explicatius del procés que havia seguit la gestació de l’Oratori de s’Illot. Aquests articles, calcats damunt les notes consignades en aquest quadern, volien aconseguir despertar la consciència dels Illoters i posar-la en contacte de la necessitat urgent de prestar el servei religiós durant la temporada d’estiu”.

Dia 20 de juliol.- “Anàrem a s’Illot i traguérem unes fotos de l’estat en que es troben ses obres de l’església. Era el capvespre i la llum no venia gaire bé. No deixarem la màquina de retratar de les mans i la poguérem tornar a son amo sana i salva. Déu vulgui que les fotos siguin acceptables”

Dia 25 de juliol.-

“És la data que du la carta impresa que el Sr. Ecónom de Son Carrió ha dirigit a cada un del estiuejants de s’Illot. En aquesta carta els dóna la benvinguda i les gràcies per la col·laboració rebuda i les almoines donades. Dóna relació de totes les entrades i sortides i acaba exhortant-los a que siguin generosos perquè prest se pugui dir missa a s’Illot”
“El P. Batle, religiós franciscà, natural de Lloseta, ha tret del plànols del Arquitecte Sr. Ferragut un dibuix de lo que ha d’ésser l’església. S’ha fet un clixé d’aquest dibuix per treure’n emblemes que pot ser se reparteixin el dia de la Mare de Déu d’agost”

Dia 1 d’agost.- “Mn. Josep Bauzá acompanyà l’Arquitecte Sr. Ferragut a s’Illot, perquè inspeccionàs ses obres de l’Església. Donà unes quantes normes al Mestre d’obres, Gaspar Oliver i prometé enviar detalls per cobrir l’edifici. Tragué unes fotos. Estigué present el Sr. Ecónom de Son Carrió”
Dia 2 d’agost.- “A les 7’30 del capvespre Mn. Josep Bauzá, aconseguit el permís del Vicari General, celebrà la santa missa en els solars de l’Església. El Sr. Ecónom de Son Carrió cuidà de que sa missa fos dialogada. Hi assistiren molts de fidels que no podien amagar la satisfacció que el causava oir la missa dins la pròpia demarcació urbanística. S’anuncià que tota la temporada tendrien dues misses cada diumenge: una a les 8’30 hores del matí i l’altre a les 7’30 del capvespre”
“Realitzaren la segona campanya del sobre les següents senyoretes de Son Carrió: Antònia Frontera, Maria Genovard, Margalida Genovard, Maria Vives, Francisca Santandreu, Damiana Melis, Miquela Llodrá, Aïna Melis, Francisca Galmés i Antonia Guiscafré. La suma total dels donatius fou de 17.553 ptes.”

Dia 11 d’agost.- “S’intenta parlar amb el Sr. Batle de Manacor per demanar-li autorització per fer festa de carrer els dies 14 i 15 d’agost. Com que estiuejava a Cala Bona no hi hagué més remei que anar allà i molt amable accedí a la petició i autoritzà igualment la imposició d’emblemes, cosa que han acollit amb entusiasme les joves de Son Carrió.
Dia 12 d’agost.- “Se reuniren en la terrassa de ca Mn. Josep Bauzá per organitzar els números de sa festa dels dies 14 i 15 d’aquest mes els següents prohoms de s’Illot: Mn. Gabriel Frontera, Manuel Fuster, Gaspar Oliver, Josep Llinás, Cristòfol Pifol, Bernat Parera, Llorenç Mas, Joan Gomila i Miquel Pons”

Dia 23 d’agost.- “Mn. Josep Bauzá va donà al mestre d’obres Gaspar Oliver els projectes complementaris del plans de l’Oratori de s’Illot que dia 19 li havia enviat l’arquitecte Sr. Ferragut. Convingueren que una vegada fetes les jàsseres que han d’unir ses parets que formen sa part des presbiteri, se daria per acabada aquesta segona etapa de ses obres des nostre Oratori de s’Illot que sense presses però amb fermesa se van aixecant airoses a la vista de propis i estrangers que han escollit aquest racó per passar les vacances d’estiu”

“Els obrers que aquest estiu ha fet feina a s’Oratori son: Andreu Servera Riera (a) Voreta de Manacor, Miquel Febrer Vanrell (a) Sacos de Manacor, Jordi Bauzá Sansó (a) des Cremat i Bartomeu Bover (a) Caseta tots dos de Vilafranca”
“A totes les misses vespertines d’aquest estiu hi assistí el Sr. Ecónom de Son Carrió que cuidà amb esment i encert de que fossin participades. Encara que no moltes se veren algunes cares estrangeres en les misses i en la comunió “intra missam”. Nota trista d’aquest estiu ha sigut que un súbdit anglès trobà la mort en aquestes platges. Se refià de si mateix i les ones d’una mar grossa i de fondo el traicionaren duent-lo-se mar endins i allà entregà l’ànima a Déu. El Sr. Ecónomo de Son Carrió, enterat de que era catòlic, li administrà el sagrament de la unció dels malalts. Déu el tengui a la seva santa glòria”

ANY 1965
Mn. Josep Bauzá, com diguérem abans, era l’únic capellà de la S. S. de Son Dureta i això feia que només tingués oficialment un mes de vacances, si bé podria fer algunes escapades valent-se dels recursos que li pareixien millors. Aquest és el motiu de perquè Mn. Frontera, rector de Son Carrió, normalment se’n encarregava de les misses del mes de juliol a les set del capvespre. A partir del mes d’agost ja es celebraven dues misses que solia dir Mn. Josep Bauzà. Els carrioners deien que Mn. Frontera deia ses més curtes a s’Illot que a Son Carrió que eren molt llargues.

Mn. Bauzá conta com aquest any hi hagué dificultats per part de les obres: “Durant el mes de juliol continuaren les obres del Oratori, però amb un ritme lentíssim malgrat les presses de tots, menys del mestre d’obres que se veu amb dificultats per desplaçar homes a s’Illot”
Dia 9 d’agost.- “Dilluns dia 9 eren 5 els homes que feien feina a l’església: Francisco Truyols Llabrés de Manacor, Miquel Jaume Jaume, Cristòfol Riera Barceló, Miquel Gayá Barceló i Zacarias Ocaña Caballeros, tots quatre de Vilafranca. Aquesta setmana han tallat sa figuera que tanta nosa feia als fidels i que tanta ombra dava per les eines i l’aigua fresca dels obrers. Ja les parets són tan altes que substitueixen en avantatge l’ombra de la figuera”

“Aquesta setmana se dugueren a peu d’obra algunes de les bigues amb que s’ha de tapar la Capella. La fàbrica de pretensar “Virgen de Bonany” de Vilafranca no ha volgut servir més que les bigues de llargària inferior a 7 m. La fàbrica de Manacor tampoc ha volgut fer-se càrrec de les bigues de 7 i 8 m. que marquen els plans. Veurem que mos diu una fàbrica que hi ha a Santa Maria”

“D. Manuel Fuster i alguns companys seus, els que l’any passat organitzaren les festes populars, s’estan movent perquè les festes d’enguany siguin ben animades. Tenen un ple vot de confiança”

“Amb l’Ecónom de Son Carrió hem decidit començar la tercera campanya del sobre i una vegada redactada la carta de convit, hem encarregat a Llibreria Religiosa Selecta 300 exemplars amb els sobres corresponents. Les invitacions es repartiran el dia de l’Assumpta. S’ha cavat les escombres de la sagristia i de la casa pel capellà”

La Revetlla: “Sopar de companys, coets, música, jocs de mans. Molta assistència”.

DIA DE L’ASSUMPTA: Després de la missa de les 8 amb una banda de música han anat repartint per les cases coques. De tant en quant amollaven coets. La gent s’ha deixondit. Alguns estrangers treien fotos. Entre els assistents a missa s’hi trobava un sacerdot catòlic alemany, que ha combregat. Acabada sa missa s’han repartit els sobres per la tercera campanya de recaptació domiciliaria per les obres de l’església. S’han presentat voluntàries: Margalida Genovard Gomila, Damiana Melis Gomila, Maria Vives Sard, Antonia Guiscafré Brunet, Margalida Ballester, Antonia Frontera Martorell, Francisca Santandreu Servera, Francisca Galmés Binimelis, Ana Melis Gomila, Isabel Font Gomila i Ana Pomar Bassa”.
Dia 16 d’agost.- “A la brigada d’obrers de la setmana passada s’hi ha afegit Mateu Jaume Jaume, Bartomeu Mayol Servera de Vilafranca i Santiago Rodríguez Vilches de Son Carrió. Mos falten cantons i els homes s’han posat a omplir els fonaments de sagristia i la casa del capellà. Aquesta setmana s’ha fet feina al confessionari, a la sagristia i s’ha fet també el voladís del portal major”.
Dia 22 d’agost.- “La colla de senyoretes de Son Carrió recolliren els sobres amb les aportacions dels fidels i els donaren al Sr. i aquest els posà en mans de Mn. Bauzà. Dels 95 sobres recollits s’aconseguí la quantitat 29.170 pessetes. D’aquests 95 sobres, 39 eren anònims, la majoria en aportació petita exceptuant un que era de mil pessetes. Mn. Bauzá aporta la llista sencera en el seu quadern”.
Dia 11 de setembre.- És una data que mereix ésser consignada. Quedà coberta tota l’església amb les bovedilles. Laus Deo. Els obrers deixaren la feina per sa temporada i no hem hagut de lamentar cap desgràcia. Ara vendran se feines d’anar pagant factures i serà un problema difícil de resoldre, però confiam en Déu”
Dia 12 de setembre.- “Quant hi vaig dir sa missa se veia una cara de satisfacció en tots i cada un dels assistents que contemplaven realitzada, a més no poder, una part important dels seus anhels. La missa del diumenge següent quedava a càrrec del Sr. Ecónom de Son Carrió que havia obtingut del Sr. Bisbe una autorització per dir una tercera missa a s’Illot”.
Dia 7 de desembre.- “Després d’haver parlat amb el Sr. Vicari General y amb el Capellà d’honor del Sr. Bisbe vaig cursar una instància en aquest darrer demanant una subvenció per les obres de l’església de s’Illot”.

ANY 1966.- Dia 21 de gener.- “Vaig anar a cobrar 25.000 pts. Que el Sr. Bisbe havia concedit a l’església de s’Illot. Quin regal, Déu meu. Si en venien uns quants com aquest ben prompte quedarien resoltes totes les dificultats que estam travessant. Quina alegria quant els illoters ho sàpiguen”.
Dia 22 de febrer.- Vaig acompanyar al Arquitecte D. Pep Ferragut per examinar les obres de l’església de s’Illot. Allà vérem el mestre d’obres, en Gaspar Oliver i quedaren aclarits alguns dubtes. L’arquitecte indicà que la tasca de l’estiu pròxim era arreglar definitivament lo del terrat i fer un trespol de mescla i lo restant se faria d’acord amb els ingressos que tenguéssim en l’estiu”
Dia 5 de juny.- Festa de la Santíssima Trinitat. El Sr. Ecónom de Sant Miquel (Son Carrió) tornà començar la celebració de la missa dominical a les 6 del capvespre”.
Dia 12 de juny .- “Vaig dir l’ofici predicant l’homilia a la parròquia de Sta. Tereseta. No vaig voler cobrar cap almoina, però la generositat del Sr. Rector de dita parròquia va ésser extraordinària regalant-me per s’Illot una campana malmesa pel fibló fa uns quants anys caigué en aquell indret. Al cap de dos dies la vaig recollir i dur a la Fundició Mallorquina que se comprometeren a fer-ne una de nova emprant el bronze que ella duia. Serà una campana de 7 quilos de 23 cms. de diàmetre hi haurà una Assumpta”.

Dia 11 de juliol.- “Vaig aconseguir una audiència amb el Sr. Ferragut i parlarem de l’enrajolat i després presentar-me els plànols del confessionari i de les calaixeres. Me prometé enviar-me els plànols de l’altar i de dues portes petites que donen entrada a l’església: una des de el carrer, en lo que amb el temps podrà ser baptisteri i l’altre des de la sagristia. Realment aquests plànols arribaren el dia 15 del mateix mes”
Dia 13 d’agost.- “Després d’haver-ne parlat el diumenge anterior vengueren a ca nostra les senyoretes que assumiren la feina de repartir les circulars per la campanya del sobre de l’estiu de 1966”

Dia 15 d’agost. ”Recolliren els sobres: Francisca Galmés Binimelis, Margalida Ballester Llodrá, Aina Melis Gomila, Catalina Font Sureda, Maria Vives Sard, Isabel Fullana Galmés, Damiana Melis Gomila, Margalida Genovard Gomila, Antonia Guiscafré Brunet, Francisca Santandreu Servera”. Aquesta campanya donà els resultats següents: Sobres recollits: 134. Donatius anònims: 101 amb 6.872’70 pessetes. Donatius amb nom: 32 que donaren el resultat de 17.475 pessetes. Total dels donatius: 24.327’70 pessetes”.
Aquest mateix dia 15 “abans de començar la missa del capvespre Mn. Josep Bauzá acompanyat del Molt Rev. P. Fr. Antoni Bauzá, T.O.R. i del Rev. Sr. D. Gabriel Frontera, Ecónom de Son Carrió i prèvia autorització del Ilm. Sr. Pro Vicari General, Mn. Josep Sacanell beneí la campana per l’Oratori que du la inscripció següent: Assumpta 1966. Els padrins foren tots els assistents a missa”

Dia 21 d’agost.- “Digué la missa de les 8 del matí Mn. Bartomeu Pascual i la missa del capvespre fou celebrada pel sacerdot alemany Mn. Rang, de la Diòcesi de Aquisgran i Mn. Leo Mertens d’Aquisgran també i estiuejant com l’anterior. Llegí i comentà en Alemany l’evangeli de la dominica”.
Dia 28 d’agost.- “Les misses se digueren com el diumenge anterior amb la cooperació dels dos sacerdots alemanys. Vaig donar compte de la recaptació obtinguda en la campanya del sobre. Poc serà lo que podrem avançar les obres de l’Oratori. Segurament mos haurem de limitar a arreglar la sagristia”

ANY 1967.- Dia 14 de gener.- “Vaig rebre el dibuix del lavabo de l’oratori de s’Illot que havia fet en Miquel Riera de Felanitx. El mateix dia el vaig mostrar al Sr. Ferragut i va quedar acceptat. L’endemà vaig escriure a Felanitx dient que en voler podien començar. De l’execució n’està encarregat la fàbrica de ceràmica d’en Pere Bennasser”
Dia 13 de març.- “Un poc abans de les 5 del capvespre mos reunirem al voltant de la capella de s’Illot, el Sr. Batle de Manacor, el Comandant de Manacor i alguns veïns de ‘s’Illot amb el P. Antoni Bauzá i jo per esperar el Sr. Bisbe que venia a fer la primera visita pastoral. A les 6’15 arribava el Sr. Bisbe acompanyat del Secretari del Bisbat, Sr. Munar i del Ecónom de Son Carrió i Son Servera. Li mostrarem els plànols, que en la seva totalitat mos ha fet ja el Sr. Ferragut, i les obres. Tot quedà aprovat i s’acomiadà donant-nos la benedicció”
“El mateix dia el jardiner Sr. Gili havia plantat uns quants arbres en el solar, d’acord amb el plànols del Sr. Ferragut. De moment sembrà 5 polls, 5 argenters, 2 baladres i un xiprer”

Dia 18 d’abril.- “Encàrrec a mestre Llorenç Mestre Ginard, marmolista d’Artà, la pedra del presbiteri i del renta-mans. S’ha compromès a fer-nos-ho per 35.000 ptas”
Dia 12 de maig.- “Començaren de bell nou els picapedrers a fer feina a l’església. Seguirem de moment a la sagristia”
Dia 14 de maig.- ”El Sr. Ecónom de Son Carrió començà de bell nou la missa vespertina a l’Oratori de s’Illot. Sobre tot els hotelers son els qui la demanaren amb més insistència”.
Dia 27 de juny.- “Mos reunirem a la terrassa de l’Hotel Cervantes el Sr. Ecónom de Son Carrió, D. Manuel Fuster, Miquel Jaume, Bernat Artigues, Rafel Sastre i el propietari de l’Hotel D. Joan Guiscafré, i mentre érem invitats amablement per dit propietari, acordarem començar l’enrajolat de l’església el 2º diumenge de juliol. D. Manuel quedà encarregat de posar-se en contacte del estiuejants més interessats en les obres perquè a la data fixada, vagin a prestar jornals personals per veure si en un dia queda molt avançada l’enrajolada”

Dia 9 de juliol.- “A les vuit del matí començaren l’enrajolat Miquel Febrer, Rafel Sastre Palmer, Manuel Fuster, Joana Servera, Jaume Riera, Ricardo Martínez Abellán, Juan Parera Pons, Ismael Sevilla Alique, Pascual Soler Santandreu, Joana Caldentey Gomila, Antonio Guzmán Peña, Miquel Sureda Font, Francisco Truyols Llabrés, Miquel Durán Roig, Juan Mascaró Jaume, Bartomeu Oliver Sansó, Andreu Riera Moll, Daniel Navarro Domínguez, Pedro Perelló Barceló, Andreu Durán Blanqué, Gabriel Murillo Galza, Antoni Valls Salas, Pedro Valls Salas, Jaume Sansaloni Genovard. Tota la direcció estava a càrrec de Gaspar Oliver”
“A les 9’30 en Pedro López de sa seva botiga dugué uns entrepans i se menjaren 8 pans de barra, dos Kg. de tomàtigues, 7 capses de sardines, 1 Kg. de sobrassada, 12 litres de vi, 2 gaseoses i 3 sifons. Sa factura de 420 pts. Fou pagada a mitges entre el proveïdor i D. Manuel Fuster. A les 11 se serví un cafè de la casa. A les 12 D. Juan Guiscafré mos dugué botelles fresques de taronjades i llimonades”
“A la 1’30 se deixà tot enrajolat, menys dos racons; es donà temps per prendre un bany o rentar-se i se convidà a dinar en el Cervantes a tots els qui havien ajudat a enrajolar. Foren 15 i assistiren també el Sr. Rector de Son Carrió que mos havia dut un barralet d’anís i un de cazalla. El cost del dinar de 1.500 pts fou abonat per D. Juan Guiscafré. Juan Mas pagà el cafè que donarem a les 11 als treballadors. En Pascual Soler mos dugué dues botelles de conyac i Mn. Josep Bauzá 12 capses de Ducados i una capsa de puros i na Maria Amengual i en Rafel Sastre un puro per cada un dels 15 que dinarem a l’Hotel Cervantes” “Hi ha que remarcar l’alegria i satisfacció de tots els assistents, que s’oferiren per si los necessitaven altra vegada. Llàstima que no hi hagués més col·laboració. No obstant s‘aconsegueix l’objectiu, de lo qual donam rendides gràcies a Déu i a la Verge Assumpta. Sortí una invitació a enrajolar a l’Arriba de Manacor de dia 8 de juliol”

Dia 16 de juliol.- “Aquest diumenge i l’anterior se han anat recollint les quantitats posades dins els sobres, de la campanya de la rajola, que se repartiren el primer diumenge de juliol. De moment no arriba a les 7.000 pts. La factura presentada per n’Agustí Riera de les rajoles enviades per l’església puja 32.000 pts.”
Dia 5 d’agost.- D “En Jaume Bauzá Mestre (a) des Cremat, mos dugué sa taula de l’altar que va fer el fuster de Vilafranca Bartomeu Nigorra. Mos va regalar el transport que val 100 pts.”
Dia 6 d’agost.- És ben cert que la gent no sempre és conscient de la situació anímica en que per força es troba el capdavanter d’obres o institucions, perquè no sempre respon degudament, així com havien promès o com era d’esperar. El defecte més gros és que poca gent mira les coses d’església com a seves, sinó més bé es fan pregar i després encara el critiquen perquè “sempre demana” (com si fos per ell, quan la majoria de vegades hi té bestret) Comenta Mn. Bauzá:

“Les senyoretes de Son Carrió, que durant la setmana havien repartit 300 sobres de la campanya d’enguany, passaren pels domicilis dels estiuejants i recolliren 106 sobres, dels quals sols 31 duien el nom del donant. Sols se recolliren 8.218 pts. Realment no ha estat cap triomf. En aquest pas no se pot dir quant acabaran les obres. Que Déu mos beneeixi”

Dia 12 d’agost.- “Acabaren es presbiteri i col·locaren sa campana i se tocà l’Àngelus per primera vegada. En Sebastià Amer Riera (Can Garanya) de Manacor regala sa corda de sa campana. Els obrers que han treballat aquesta temporada són: Andreu Durán Blanquer (de Manacor), Ismael Sevilla Alique, Miquel Febrer Vanrell (a) Sacos de Manacor”
Dia 20 d’agost.- “Se celebren ses festes patronals. A l’església, a les 9’30 hi ha missa major que celebra el M. Rev. P. Bauzá, Ministre Provincial dels Franciscans mallorquins. Predicà i feu de diaca Mn. Josep Bauzá. Hi assistiren molts de feligresos presidits per les forces vives, D. Miquel Puiggròs, tinent batle de Manacor, D. Mateu Puigserver, concejal i una representació de la junta de verins de s’Illot integrada per D. Juan Guiscafré, D. Manuel Fuster i en Llorenç Mas” La mateixa redacció, curta i feta per sortir del pas, indica ben a les clares l’estat anímic de Mn. Josep Bauzá, alegre i optimista a més no poder”.
Dia 7 de setembre.- “El camió de l’agencia Mut de Vilafranca dugué a s’Illot el confessionari que acabaven de fer en la fusteria de Ca n’Arboç de Palma, segons els dibuixos de D. Josep Ferragut. També hi traginaren 10.900 litres de termita per fer el terrat de l’Iglesias. Encara els germans Pascual (a) Mayes de Son Carrió no han començat el terrat”
“Dia…..de setembre els germans Pascual se posaren a fer feina en el terrat”
Dia 14 de setembre “Se va pagar la factura de rajoles de la casa Agustí Riera”.

Dia 16 de novembre.- “Posaren ses portes del portal major, de la sagristia i del portal petit. Els fusters germans Bou de Manacor deixaren una obra acabada. Quant vaig deixar els mestres havien de col·locar a lloc el confessionari i clavar provisionalment les portes en lo que ha de ser finestral del presbiteri”.